O 1 de outubro

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

Es­te luns A de­rra­dei­ra lei­ción do mestre pi­sa­ba por pri­mei­ra vez te­rras ga­le­gas. Po­la tar­de, o trans­por­te es­pe­cial no que via­xa­ba ac­ce­día á Ci­da­de da Cul­tu­ra pa­ra a súa ex­po­si­ción du­ran­te os pró­xi­mos cin­cos me­ses. Che­gou escoltado por axen­tes da Policía Au­to­nó­mi­ca, que o acom­pa­ña­ron den­de Ma­drid.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.