Á luz ga­le­ga

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

Ás 12.45 ho­ras do 3 de outubro, o ca­dro lo­ce por pri­mei­ra vez an­te a luz ga­le­ga des­pois de que ca­tro téc­ni­cos re­ti­ra­ran a úl­ti­ma protección coa que o óleo de máis de dous me­tros via­xa­ba den­de Ar­xen­ti­na. A de­sem­ba­la­xe foi nun ac­to ins­ti­tu­cio­nal con re­pre­sen­tan­tes da Xun­ta e dos gru­pos par­la­men­ta­rios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.