Vi­si­tas guia­das, re­la­to­rios e com­ba­te de de­bu­xan­tes

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

A ex­po­si­ción Cas­te­lao ma­xis­tral non se cin­gui­rá ás pe­zas. Ao re­dor de­la or­ga­ni­za­ran­se vi­si­tas guia­das, ac­ti­vi­da­des di­dác­ti­cas di­ri­xi­das aos cen­tro edu­ca­ti­vos de Pri­ma­ria e Se­cun­da­ria e ta­mén vi­si­tas-re­la­to­rios. Nes­te úl­ti­mo ca­so, con­vi­da­ra­se a fi­gu­ras es­pe­cia­lis­tas no le­ga­do de Cas­te­lao pa­ra que axu­den a mer­gu­llar­se na súa tra­xec­to­ria. En­tre os ex­per­tos cos que con­ta­rán, ató­pan­se o pro­pio co­mi­sa­rio da mostra, Mi­guel An­xo Sei­xas; Carlos Va­lle, di­rec­tor do Mu­seo de Pon­te­ve­dra, ins­ti­tu­ción que ate­sou­ra un­ha im­por­tan­te re­pre­sen­ta­ción da obra e do­cu­men­ta­ción de Cas­te­lao; An­tón Cos­ta Ri­co, ca­te­drá­ti­co de Teo­ría e His­to­ria da Edu­ca­ción da USC; e Lou­ren­zo Fer­nán­dez Prie­to, ca­te­drá­ti­co de His­to­ria Con­tem­po­rá­nea. Em­pe­za­rán o día 10 de outubro.

Pa­ra com­ple­tar a vi­sión po­lié­dri­ca so­bre o au­tor de A de­rra­dei­ra lei­ción do mestre, a Ci­da­de da Cul­tu­ra ta­mén pro­gra­mou un com­ba­te de de­bu­xan­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.