Con­cer­tos da So­cie­da­de Co­ral de Pon­te­ve­dra e da Fil­har­mo­nía

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

A mú­si­ca ta­mén se­rán pro­ta­go­nis­ta en­tre as ac­ti­vi­da­des com­ple­men­ta­rias á ex­po­si­ción. O 1 de de­cem­bro, no Mu­seo Gaiás, ofre­ce­rá un con­cer­to a So­cie­da­de Co­ral Po­li­fó­ni­ca de Pon­te­ve­dra. O pro­pio Cas­te­lao par­ti­ci­pou na súa fun­da­ción en 1927. Des­pois, en xa­nei­ro, se­rá o turno da Real Fil­har­mo­nía de Ga­li­cia, nes­te ca­so o día 17. A or­ques­tra con se­de no Au­di­to­rio de Ga­li­cia ofre­ce­rá un pro­gra­ma es­pe­cial no que fa­rán un per­co­rri­do po­la mú­si­ca da época de Cas­te­lo e po­los di­fe­ren­tes lu­ga­res nos que o in­te­lec­tual vi­viu exi­lia­do. A or­ques­tra, bai­xo a ba­tu­ta do seu mestre ti­tu­lar, Paul Da­niel, in­ter­pre­ta­rá, a par­tir das 20.30 ho­ras, pe­zas de Korn­gold, Qui­ro­ga, Mil­haud, Stra­vinsky e Piaz­zo­lla. Des­te úl­ti­mo, segundo re­co­lle o pro­gra­ma, in­ter­pre­ta­rá dous tan­gos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.