Fi­cha das máis de 90 pe­zas e tex­tos de es­pe­cia­lis­tas

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

A ex­po­si­ción Cas­te­lao ma­xis­tral con­ta­rá coa pu­bli­ca­ción dun ca­tá­lo­go no que se re­co­lle­rán to­dos os con­ti­dos que for­man par­te de­la pa­ra súa pos­te­rior con­sul­ta, así co­mo as ima­xes das pe­zas e os seus da­tos. Es­ta­rán, ade­mais, apoia­dos con tex­tos de Lou­ren­zo Fer­nán­dez Prie­to, ca­te­drá­ti­co de His­to­ria Con­tem­po­rá­nea da USC; Xo­sé Ma­nuel Cid, vi­ce­de­cano da Fa­cul­ta­de de Cien­cias da Edu­ca­ción da Universidade de Vi­go; An­tón Cos­ta Ri­co, ca­te­drá­ti­co de Teo­ría e His­to­ria da Edu­ca­ción da USC; e Mi­guel An­xo Sei­xas Seoa­ne, co­mi­sa­rio, vi­ce­pre­si­den­te da Fun­da­ción Cas­te­lao e au­tor da te­se de dou­to­ra­men­to Al­fon­so Da­niel Rodríguez Cas­te­lao. Bio­gra­fía dun cons­tru­tor da na­ción. A edi­ción se­rá dun mi­llar de exem­pla­res, en edi­ción bi­lin­güe ga­le­go-cas­te­lán, ade­mais dun­ha se­pa­ra­ta cos tex­tos en in­glés.

Ima­xes dos se­los du­ran­te a Se­gun­da Re­pú­bli­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.