Na es­co­la de prin­ci­pios do sécu­lo XX

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - News -

O re­la­to ex­po­si­ti­vo comezará con­tex­tua­li­zan­do co­mo era a si­tua­ción da en­si­nan­za no pri­mei­ro ter­zo do sécu­lo XX, con da­tos de­ta­lla­dos do nú­me­ro de es­co­las, mes­tres, ín­di­ces de al­fa­be­ti­za­ción e es­co­la­ri­da­de. Ta­mén en­xal­za o pa­pel deses mes­tres que de­ci­di­ron im­pli­car­se nun­ha re­no­va­ción pe­da­gó­xi­ca. Ne­se con­tex­to, re­co­lle a pri­mei­ra re­vis­ta in­fan­til en ga­le­go, As Ro­la­das, ilus­tra­da por Cas­te­lao, ou un dos pri­mei­ros li­bros de re­com­pi­la­ción de con­tos in­fan­tís en ga­le­go, Con­tos pa­ra ne­nos, de Vi­cen­te Ris­co, ta­mén con de­bu­xos do ar­tis­ta de Rian­xo.

Ta­mén se re­co­llen nes­te apar­ta­do ini­cia­ti­vas da época pa­ra a de­fen­sa do ga­le­go. Es­tes tex­tos re­flic­ten as po­lé­mi­cas que se pro­du­cen ne­ses anos so­bre a pe­da­go­xía do en­sino na lin­gua na­tu­ral do ga­le­go. Así, po­den ver­se, por exem­plo, as pe- ti­cións fra­ca­sa­das da cá­te­dra en ga­le­go en San­tia­go en 1910.

Nes­ta pos­ta en valor da edu­ca­ción, no mar­co de Cas­te­lao ma­xis­tral, re­cons­trúe un­ha es­co­la ga­le­ga da Re­pú­bli­ca, cos seus pu­pi­tres, ta­ri­mas, me­sa de mestre, en­ce­ra­do... Trá­ta­se de fon­dos pre­ce­den­tes do Mu­seo Pe­da­gó­xi­co de Ga­li­cia (Mu­pe­ga). In­clu­so se po­de ato­par un ta­bo­lei­ro de lou­sa da eta­pa es­co­lar do poe­ta Ma­nuel An­to­nio, do ano 1906. Nes­te apar­ta­do ta­mén se ex­hi­ben ins­tru­men­tos, lo­go­ti­pos e pu­bli­ca­cións vin­cu­la­das ao en­sino, así co­mo pin­tu­ras e de­bu­xos so­bre ne­nos rea­li­za­dos por Cas­te­lao pro­ce­den­tes de co­lec­cións particulares.

To­dos es­tes ele­men­tos es­ta­rán si­tua­dos no ter­cei­ro an­dar do Mu­seo Cen­tro Gaiás, que es­tá aber­to de mar­tes a do­min­go, de 10 a 20 ho­ras, con en­tra­da gra­tuí­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.