Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

O in­ven­to do ra­to de or­de­na­dor xur­diu co­mo re­sul­ta­do do em­pe­ño por par­te de En­gel­bart de de­se­ñar un dis­po­si­ti­vo que fa­ci­li­ta­se e axi­li­za­se o con­trol do que su­ce­día en pan­ta­lla e que ade­mais per­mi­ti­se fa­cer cou­sas co­mo de­bu­xar «a man al­za­da»; an­te as li­mi­ta­cións que im­po­ñía a na­ve­ga­ción a tra­vés do rí­xi­do te­cla­do. Pa­ra lo­gra­lo, ela­bo­rou un­ha lis­ta cos dis­po­si­ti­vos dis­po­ñi­bles por en­tón —la­pis óp­ti­cos, joys­ticks— e con­sig­nou os pun­tos for­tes que ofre­cía ca­da un de­les co pro­pó­si­to de in­te­gra­los to­dos nun mes­mo equi­po.

Á vis­ta do ben que lle fun­cio­nou o mé­to­do pen­sa nun pro­ble­ma/li­mi­ta­ción que de mo­men­to ca­re­za dun­ha so­lu­ción que ade­mais de efi­caz se­xa efi­cien­te (se non sa­bes cal é a di­fe­ren­za, aco­de ao di­cio­na­rio).

Rea­li­za un­ha lis­ta se­me­llan­te coas al­ter­na­ti­vas dis­po­ñi­bles e as súas van­ta­xes e a par­tir de­la tra­ta de in­ven­tar, de­se­ñar, ou can­do me­nos ima­xi­nar, co­mo se­ría a «res­pos­ta de­fi­ni­ti­va».

Tes ra­tos en ca­sa? Ca­se se­gu­ro que si. Se ca­dra ne­ses an­deis es­que­ci­dos do ar­ma­rio, no fo­cho ou no faia­do.

Lo­ca­li­za to­dos os que poi­das e con eles ela­bo­ra un­ha li­ña evo­lu­ti­va pa­ra ver co­mo ha ir cam­bian­do o as­pec­to des­te pe­ri­fé­ri­co ao lon­go des­tes anos.

O ra­to non é úni­co na súa es­pe­cie. De fei­to hai moi­tos mo­de­los tec­no­ló­xi­cos (so­bre to­do no mun­do da au­to­mo­ción) bau­ti­za­dos con no­mes de ani­mais.

Ela­bo­ra un­ha lis­ta dos que se che oco­rran e re­fle­xio­na so­bre que ca­rac­te­rís­ti­ca ou tra­zo com­par­ten ani­mal e má­qui­na que xus­ti­fi­que a elec­ción.

E posto que os or­de­na­do­res tra­ba­llan en lin­gua­xe bi­na­rio e na no­men­cla­tu­ra bi­na­ria (ou me­llor bi­no­mial) idea­da por Lin­neo pa­ra a cla­si­fi­ca­ción de es­pe­cies, o ra­to se eti­que­ta co­mo «Mus mus­cu­lus», pon o seu no­me cien­tí­fi­co en (o ou­tro) bi­na­rio.

É di­cir, asig­na a ca­da le­tra o va­lor nu­mé­ri­co que lle co­rres­pon­de po­la súa po­si­ción no al­fa­be­to (M-13, Ou-22, S-20...) e con­ver­te es­tes nú­me­ros do sis­te­ma de­ci­mal ao bi­na­rio.

Es­te es el es­que­ma que ilus­tra la pa­ten­te del «in­di­ca­dor de po­si­ción x-y» (el ra­tón de or­de­na­dor pri­mi­ge­nio) pre­sen­ta­da por Dou­glas C.. En­gel­bart y apro­ba­da el 17 de no­viem­bre de 1970.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.