O como des­co­bre a di­ná­mi­ca in­ter­na da no­ti­cia

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 - > Je­sús Ga­rri­do | cur­sos­re­pe­du­ca­dor.es

Pa­ra en­ten­der me­llor e dun­ha for­ma prác­ti­ca a im­por­tan­cia da pa­la­bra cra­ve «como» po­de ser útil bus­car tí­tu­los de no­ti­cias que su­xi­ren esa pre­gun­ta: ¿E como fi­xe­ron is­to? ¿Como o con­se­gui­ron? Aquí pro­po­mos só al­gúns exem­plos, pe­ro todos os días xor­den no­ti­cias que su­xi­ren es­ta pre­gun­ta: ¿Como? Fai a pro­ba co xor­nal de ho­xe e ao lon­go dun­ha semana e es­cri­be esa pa­la­bra «como» so­bre as no­ti­cias que pro­vo­can a túa cu­rio­si­da­de por sa­ber máis de cal­que­ra dos te­mas que todos os días es­ti­mu­lan a túa in­te­rro­ga­ción. Ás ve­ces a pa­la­bra «como» se dis­fra­za en mé­to­do, for­ma, tác­ti­ca, sis­te­ma, pro­mo­ción de ideas pa­ra al­can­zar al­go e o xor­nal publica guías, mo­de­los, ex­pe­rien­cias, programas, for­mas de co­la­bo­ra­ción que nos ani­man e in­di­can o ca­mi­ño par lo­gra­lo.

Áni­mo, pois, e a por no­ti­cias do «como», un­ha das 7 pa­la­bras cra­ve pa­ra en­ten­der que pa­sa po­lo mundo e a for­ma en que vai so­lu­cio­nan­do os seus pro­ble­mas e lo­gran­do os seus éxi­tos. Re­cor­da que, pa­ra ver a no­ti­cia en­tei­ra, o cal é moi con­ve­nien­te pa­ra en­ten­der me­llor o seu sen­ti­do, bas­ta con es­cri­bir o seu tí­tu­lo no recuncho lu­pa de www.la­voz­de­ga­li­cia.es

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.