Efec­to do­mi­nó

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Cun xo­go de do­mi­nó po­des re­pro­du­cir a trans­mi­sión de si­nais en­tre neu­ro­nas. O sis­te­ma ner­vio­so fun­cio­na trans­mi­tin­do in­for­ma­ción por to­do o or­ga­nis­mo en for­ma de im­pul­sos eléc­tri­cos que se des­pra­zan po­las neu­ro­nas. Un do­mi­nó que cae en ca­dea si­mu­la como se ac­ti­va un­ha neu­ro­na e como en­vía o seu im­pul­so do ex­tre­mo fi­nal dun­ha cé­lu­la á se­guin­te. Ato­pa a ac­ti­vi­da­de com­ple­ta no e-stu­do de no­ti­cias Ex­plo­ran­do neu­ro­nas e a súa ve­ci­ñan­za na web do Pro­gra­ma Pren­sa-Es­cue­la (www.pren­saes­cue­la.es, en Pro­fe­so­res, e-stu­dos de no­ti­cias, Cien­cias).

O do­mi­nó re­pro­du­ce a trans­mi­sión neu­ro­nal

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.