In­ves­ti­ga­do­res na es­co­la

Os Pre­mios Luis Freire fo­men­tan o in­tere­se po­los fun­da­men­tos do sa­ber cien­tí­fi­co no ám­bi­to es­co­lar

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS - > Su­sa­na Pé­rez

Un dos mem­bros do xu­ra­do dos Pre­mios Luis Freire de In­ves­ti­ga­ción Cien­tí­fi­ca na Es­co­la pre­gun­tou­lle, o pa­sa­do 30 de abril, a un dos fi­na­lis­tas se lle gus­ta­ra tra­ba­llar uti­li­zan­do o mé­to­do cien­tí­fi­co. O es­tu­dan­te non du­bi­dou en afir­mar que si, e en di­cir que era un­ha for­ma di­ver­ti­da de apren­der. Nes­te con­cur­so, or­ga­ni­za­do des­de hai 17 anos po­los Mu­seos Cien­tí­fi­cos Co­ru­ñe­ses e a Aso­cia­ción de Ami­gos da Ca­sa das Cien­cias, bús­ca­se fo­men­tar o in­tere­se po­la cien­cia e en es­pe­cial no que se re­fi­re aos fun­da­men­tos da cons­tru­ción do sa­ber cien­tí­fi­co. A idea de par­ti­da é que o me­llor xei­to de apren­der cien­cia é fa­cen­do cien­cia.

Pa­ra os ex­per­tos é tan im­por­tan­te ad­qui­rir co­ñe­ce­men­tos co­mo apren­der os pro­ce­de­men­tos, me­to­do­lo­xía e ac­ti­tu­des nas que se ba­sea o tra­ba­llo cien­tí­fi­co. Son cues­tións con­tem­pla­das nes­te pre­mio, no que o pa­pel do pro­fe­sor re­sul­ta fun­da­men­tal pa­ra fo­men­tar a cu­rio­si­da­de dos es­co­la­res so­bre a súa con­tor­na, fa­ci­li­tar a for­mu­la­ción de pre­gun­tas e ache­gar fe­rra­men­tas pa­ra bus­car res­pos­tas. É un la­bor es­pe­cial­men­te im­por­tan­te nas in­ves­ti­ga­cións rea­li­za­das po­los alum­nos de pri­ma­ria, pois son se­gu­ra­men­te os seus pri­mei­ros pa­sos de des­cu­bri­men­to do que sig­ni­fi­ca tra­ba­llar co mé­to­do cien­tí­fi­co.

O com­po­ñen­te emo­cio­nal do ac­to de de­fen­sa dos seus tra­ba­llos an­te o xu­ra­do e an­te o pú­bli­co na fa­se fi­nal do con­cur­so ache­ga, sen dú­bi­da, un in­gre­dien­te que re­for­za a mo­ti­va­ción dos es­tu­dan­tes an­te es­te ti­po de ex­pe­rien­cias, que cons­ti­túen un com­ple­men­to á apren­di­za­xe das cien­cias na es­co­la e que con­tri­búen ade­mais a desen­vol­ver ha­bi­li­da­des de co­mu­ni­ca­ción, o de­ba­te e o tra­ba­llo en gru­po.

O gru­po de fi­na­lis­tas dos pre­mios Luis Freire pou­sa co xu­ra­do na Do­mus

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.