«A apos­ta po­la I+D per­mi­te es­tar nun­ha po­si­ción me­llor e ter ré­di­tos»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Objetivo Innova - - Inversiones De Futuro - GE­RAR­DO GAR­CÍA Te­sou­rei­ro do Clúster TIC de Ga­li­cia

«QUE­RE­MOS ME­DRAR E PA­RA ISO OS RE­CUR­SOS HU­MA­NOS SON FUN­DA­MEN­TAIS»

Ge­ra­do Gar­cía Al­ve­la é te­sou­rei­ro do Clúster TIC de Ga­li­cia, for­ma­do por máis dun cen­to de em­pre­sas.

—¿Pa­ra o sec­tor é es­pe­cial­men­te in­tere­san­te?

—To­do pro­gra­ma que fa­ci­li­te que xen­te que em­pe­za den­de as no­sas uni­ver­si­da­des ga­le­gas é moi in­tere­san­te. Gus­ta­ría­nos ter a ca­pa­ci­da­de de po­der ab­sor­ber to­da a xen­te que sae das uni­ver­si­da­des ga­le­gas, por­que o ob­xec­ti­vo do no­so sec­tor é se­guir me­dran­do e crear em­pre­go de ca­li­da­de, e pa­ra iso os re­cur­sos hu­ma­nos son fun­da­men­tais. Es­tas axu­das es­tán ben por­que sae da uni­ver­si­da­de xen­te pre­pa­ra­da, en­tra nas no­sas em­pre­sas e dá­mos­lle for­ma­ción máis orien­ta­da ao mer­ca­do e em­pe­zan a pro­du­cir.

—¿O I+D aín­da é alleo ao no­so te­ci­do em­pre­sa­rial?

—O sec­tor TIC é un sec­tor moi in­no­va­dor e sem­pre te­mos que es­tar á van­gar­da das no­vas tec­no­lo­xía e so­mos un fa­ci­li­ta­dor pa­ra que ou­tros sec­to­res pro­gre­sen. No no­so ca­so so­mos un sec­tor cun al­to ni­vel de ca­pa­ci­ta­ción, os re­cur­sos hu­ma­nos es­tán moi for­ma­dos, so­bre to­do gra­zas ao que se fi­xo con an­te­rio­ri­da­de, apos­tar por es­co­las uni­ver­si­ta­rias aquí. Es­ta­se ven­do que é un sec­tor moi po­ten­te a ni­vel na­cio­nal, e es­ta­mos ex­por­tan­do tecno- lo­xía con el.

—¿Apos­tar po­la I+D é a úni­ca vía de fu­tu­ro?

—Non sei se di­cir a úni­ca ou a prin­ci­pal, pe­ro si é moi im­por­tan­te, por­que can­do apos­tas por I+D apos­tas por van­ta­xes com­pe­ti­ti­vas, por fa­cer cou­sas dun­ha for­ma di­fe­ren­te á que fan os de­mais. Esa apos­ta, que é un­ha in­ver­sión, a me­dio e lon­go pra­zo per­mi­te es­tar nun­ha po­si­ción me­llor e ter ré­di­tos. As or­ga­ni­za­ción que apos­tan por I+D son as que es­tán me­llor po­si­cio­na­das, as que máis me­dran, as que xe­ran máis em­pre­go e de me­llor ca­li­da­de e as que te­ñen me­llor ca­li­da­de de vi­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.