A Xun­ta sos­tén que a igual­da­de de xé­ne­ro ins­pi­ra to­do o sis­te­ma edu­ca­ti­vo

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - ÁREA METROPOLITANA -

A Se­cre­ta­ría Xe­ral da Igual­da­de sos­tén que «o tra­ta­men­to da igual­da­de de xé­ne­ro nos cen­tros es­co­la­res es­tá pre­vis­ta co­mo prin­ci­pio ins­pi­ra­dor de to­do o sis­te­ma edu­ca­ti­vo e co­mo con­ti­do cu­rri­cu­lar para ESO e Ba­cha­re­la­to na co­mu­ni­da­de au­tó­no­ma de Ga­li­cia». Des­ta ma­nei­ra, o ór­gano su­pe­rior da Xun­ta de Ga­li­cia ma­ni­fes­ta­ba a súa preo­cu­pa­ción tras tres de­nun­cias de va­rias or­ga­ni­za­cións que en­ten­dían que un ar­tícu­lo pu­bli­ca­do por La Voz de Ga­li­cia, fir­ma­do por Cris­tó­bal Ra­mí­rez, e ti­tu­la­do Doc­tri­na «cues­tio­na a exis­ten­cia da de­sigual­da­de de xé­ne­ro e dá a en­ten­der que o seu tra­ta­men­to co­mo con­ti­do lec­ti­vo nas au­las se efec­túa dun xei­to pro­pa­gan­dís­ti­co, em­pre­gan­do co­mo ma­te­rial di­dác­ti­co pan­fle­tos, equi­pa­ra­bles aos exis­ten­tes du­ran­te a di­ta­du­ra fran­quis­ta».

A se­cre­ta­ría xe­ral ad­vir­te que «a per­sis­ten­cia de de­sigual­da­des, es­te­reo­ti­pos e ro­les de xé­ne­ro non só es­tán re­co­ñe­ci­dos na nor­ma­ti­va es­ta­tal ou au­to­nó­mi­ca, se­nón que son cir­cuns­tan­cias in­dis­cu­ti­bles que se te­ñen en con­ta a ni­vel eu­ro­peo e mun­dial». En­ga­de que «se ben a con­di­ción xu­rí­di­ca da mu­ller me­llo­rou inequi­vo­ca­men­te nas úl­ti­mas dé­ca­das, a igual­da­de efec­ti­va en­tre mu­lle­res e ho­mes dis­ta moi­to de ser un­ha reali­da­de». Pun­tua­li­za que os va­lo­res que fo­men­ten a igual­da­de efec­ti­va en­tre ho­mes e mu­lle­res, así co­mo a prevención da vio­len­cia de xé­ne­ro, cons­ti­túen nas es­co­las prin­ci­pios ins­pi­ra­do­res de to­do o sis­te­ma edu­ca­ti­vo es­pa­ñol, re­gu­la­dos pola lei or­gá­ni­ca 2/2006 de 3 de maio. Ta­mén na co­mu­ni­da­de au­tó­no­ma es­tá re­gu­la­da es­ta ma­te­ria e, en con­cre­to di que, ao am­pa­ro da lei 11/2007 do 27 de xu­llo, «a edu­ca­ción para a igual­da­de for­ma par­te do con­ti­do cu­rri­cu­lar, im­par­tín­do­se a ma­te­ria igual­da­de de xé­ne­ro» e to­do o ma­te­rial que se en­tre­ga aos alum­nos, así co­mo os cri­te­rios de ava­lia­ción fo­ron apro­ba­dos pola con­se­lle­ría com­pe­ten­te en ma­te­ria de edu­ca­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.