To­mi­ño ho­me­na­jea con una mues­tra a las ga­lle­gas más re­le­van­tes de la his­to­ria

Un­ha ex­po­si­ción re­pa­sa a tra­xec­to­ria de fi­gu­ras fe­mi­ni­nas claves coin­ci­din­do coa ce­le­bra­ción do Día Con­tra a Vio­len­cia de Xé­ne­ro

La Voz de Galicia (Vigo) - El Comarcal Vigo - - PORTADA - [M. V. F.]

To­mi­ño aco­lle en­tre os días 21 de no­vem­bro e 6 de de­cem­bro un­ha mos­ta or­ga­ni­za­da po­lo Con­ce­llo en colaboración coa Depu­tación de Pon­te­ve­dra que pre­ten­de re­pa­sar as vi­das das mu­lle­res ga­le­gas máis re­pre­sen­ta­ti­vas na his­to­ria a mo­do de ho­me­na­xe e ta­mén co­mo ma­nei­ra de dar a co­ñe­cer as súas fi­gu­ras. «É un­ha mos­tra na que se pon en va­lor o es­for­zo e o sa­cri­fi­cio de mu­lle­res que pe­le­xa­ron pa­ra aca­dar me­llo­ras na si­tua­ción fe­mi­ni­na da épo­ca», des­ta­can des­de o Con­ce­llo.

Nes­ta mos­tra te­ñen ca­bi­da mu­lle­res de moi di­fe­ren­tes ám­bi­tos. Non po­día fal­tar a es­cri­to­ra Ro­sa­lía de Cas­tro (1837-1885), se­gu­ra­men­te un dos no­mes máis re­co­ñe­ci­bles pa­ra o pú­bli­co en xe­ral. O ám­bi­to li­te­ra­rio es­tá re­pre­sen­ta­do por va­rios no­mes máis. Fi­gu­ran na ex­po­si­ción a con­de­sa e no­ve­lis­ta Emi­lia Pardo Ba­zán (1851-1921), así co­mo Fi­lo­me­na Da­to (1836-1926), es­cri­to­ra que des­ta­cou po­lo seu com­pro­mi­so so­cial e cul­tu­ral.

A es­cri­to­ra rea­lis­ta Con­cep­ción Are­nal, na­da en Fe­rrol en 1820 e fa­le­ci­da en Vi­go 73 anos máis tar- de, ten así mes­mo un oco nes­te per­co­rri­do. Pe­ro a mu­ller de le­tras de morte máis re­cen­te —ta­mén a máis con­tem­po­rá­nea de to­das as ho­me­na­xea­das— é a es­cri­to­ra e tra­du­to­ra lu­cen­se afin­ca­da en Vi­go Xe­la Arias, que mo­rreu no ano 2003 aos 41 anos, des­ta­can­do an­tes po­la súa obra poé­ti­ca.

Non fal­ta o ám­bi­to da pin­tu­ra, re­pre­sen­ta­do po­la con­si­de­ra­da co­mo mem­bro da xe­ra­ción do 27 Ma­ru­ja Ma­llo (1902-1955), xun­to con María An­to­nia Dans (19221988) e Ju­lia Min­gui­llón (19061965). A bai­la­ri­na, can­tan­te e ac­triz Ca­ro­li­na Ote­ro, co­ñe­ci­da no ei­do ar­tís­ti­co co­mo La Be­lla Ote- ro (1868-1965), é ou­tra das pro­ta­go­nis­tas, ao igual que a ta­mén ac­triz María Ca­sa­res (1922-1966). A lis­ta com­ple­ta das mu­lle­res ga­le­gas his­tó­ri­cas es­co­lli­das in­té­gra­na xun­to con to­das as an­te­rio­res a sol­da­dei­ra María Bal­tei­ra, que vi­viu du­ran­te o sécu­lo XIII; a no­bre Inés de Ca­tro (1325-1355); a gue­rri- llei­ra María Pi­ta (1565-1643), María So­li­ña e mai­la mes­tra fe­mi­nis­ta e ac­ti­vis­ta co­mu­nis­ta En­ri­que­ta Ote­ro.

«To­das elas, mu­lle­res que dei­xa­ron pe­ga­da na no seu tem­po a tra­vés das súas obras e que ho­xe for­man par­te da his­to­ria de Ga­li­cia», ex­pli­can os or­ga­ni­za­do­res da ex­po­si­ción. A al­cal­de­sa de To­mi­ño, San­dra Gon­zá­lez, po­la súa ban­da, su­bli­ñou «a im­por­tan­cia de pór en va­lor o es­for­zo de moi­tas mu­lle­res que te­ñen tra­ba­lla­do pa­ra me­llo­rar a no­sa si­tua­ción na so­cie­da­de».

A mos­tra, con deseño en pa­neis, es­tá aber­ta ao pú­bli­co de luns a sá­ba­do en ho­ra­rio de 9.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 ho­ras.

Con­tra a vio­len­cia de xé­ne­ro

A or­ga­ni­za­ción des­ta ex­po­si­ción es­tá es­trei­ta­men­te vin­cu­la­da coa ce­le­bra­ción, o pa­sa­do 25 de no­vem­bro, do Día In­ter­na­cio­nal Con­tra a Vio­len­cia de Xé­ne­ro. O Con­ce­llo de To­mi­ño opro­mo­veu ou­tras ac­ti­vi­da­des re­la­cio­na­das con es­ta da­ta, co­ma un con­ta­con­tos a car­go de Cel­so Fer­nán­dez San­mar­tín di­ri­xi­do a to­dos os pú­bli­cos.

A mos­tra es­ta­rá aber­ta ao pú­bli­co ata o día 6 de de­cem­bro.

A no­ve­lis­ta Emi­lia Pardo Ba­zán (1851-1921).

A es­cri­to­ra Ro­sa­lía de Cas­tro (1837-1885).

A ar­tis­ta Ca­ro­li­na, La Be­lla Ote­ro (1868-1965).

A ac­triz ga­le­ga María Ca­sa­res (1922-1966).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.