El Fes­ti­val de Tí­te­res si­gue su­man­do

O fes­ti­val re­ci­be a se­te com­pa­ñías en­tre as que hai un­ha fran­ce­sa e ou­tra in­gle­sa

La Voz de Galicia (Vigo) - Especial1 - - Portada - M. V. F.

A pro­gra­ma­ción es­co­lar abre o luns o Fes­ti­val de Tí­te­res de Re­don­de­la, que con­ta­rá nes­te apar­ta­do coa par­ti­ci­pa­ción de máis de 2.400 ca­ti­vos no Au­di­to­rio de Cha­pe­la. Es­ta par­te do pro­gra­ma con­ta­rá con oi­to fun­cións que co­rre­rán a car­go de Tan­xa­ri­na, Vi­ra­vol­ta Tí­te­res, Don Da­vel e Pe­ri­fe­ria Tea­tro.

O mér­co­res se­rá o mo­men­to da pro­gra­ma­ción de sa­la, que se po­de­rá dis­fru­tar no Mul­ti­usos da Xun­quei­ra. Ha­be­rá pro­pos­tas che­ga­das des­de Fran­cia, Reino Uni­do, Chi­le, An­da­lu­cía, Ca­ta­lu­ña e Ga­li­cia das que se en­car­ga­rán Don Da­vel, con Le Fu­mis­te; Steohen Mot­tram, con The Pa­ra­chu­te; Da­vid Zua­zo­la, con El jue­go del tiem­po; Pe­ri­fe­ria Tea­tro, con Vue­la Plu­ma; Com­pa­ñía Jor­di Ber­trán, con Poe­mes Vi­suals; Bao­bab Tea­tro, con Pum! Pum! e Tí­te­res Et­cé­te­ra con El al­ma del pue­blo.

As fun­cións son de bal­de coa úni­ca ex­cep­ción de aque­las de sa­la, que cus­tan seis eu­ros pa­ra os adul­tos e ca­tro no ca­so dos ne­nos. Non es­tá dis­po­ñi­ble a ven­da on­li­ne, de ma­nei­ra que o úni­co xei­to de ad­qui­rir as lo­ca­li­da­des se­rá na bi­lle­te­ría do Mul­ti­usos. O ho­ra­rio de aper­tu­ra co­me­za­rá dúas ho­ras an­tes de ca­da se­sión.

17 de maio

Nos úl­ti­mos anos o Fes­ti­val ven­se pro­lon­gan­do ata o 17 de maio, Día das Le­tras Ga­le­gas. Non é un­ha elec­ción ca­sual, se­nón que se con­ver­te ta­mén nun­ha da­ta cla­ve do even­to. Ese día fes­ti­vo, ao igual que na fin de se­ma­na, os mo­ni­cre­ques sai­rán do tea­tro pa­ra ex­hi­bir­se nas pra­zas e rúas de Re­don­de­la. Ta­mén é a da­ta es­co­lli­da pa­ra o con­cer­to de Ma­ría Fu­maça e máis pa­ra o no­vo cir­co, a car­go de Tea­tro ao Cu­bo, e os es­pec­tácu­los iti­ne­ran­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.