Com­pa­ñías che­ga­das de va­rios paí­ses

La Voz de Galicia (Vigo) - Especial1 - - Festival De Títeres -

A pre­sen­za au­tóc­to­na sem­pre é cla­ve nes­te even­to no que, co­mo é ha­bi­tual, non fal­ta­rán as com­pa­ñías ga­le­gas. Pe­ro ta­mén é tra­di­ción, e ta­mén se cum­pri­rá des­ta vol­ta, que a elas se su­men va­rias che­ga­das des­de fó­ra. Así, nes­ta oca­sión es­ta­rán re­pre­sen­ta­dos Chi­le, Fran­cia, Reino Uni­do, An­da­lu­cía e máis Ca­ta­lu­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.