Do­ce no­vos him­nos pa­ra que can­te a tri­bo

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA | FIN DE SEMANA -

Ce­le­bro so­bre­ma­nei­ra ca­da no­vo dis­co de Trei­xa­du­ra po­lo que su­pón de re­co­ñe­ce­men­to e de dig­ni­da­de pa­ra a mú­si­ca tra­di­cio­nal ga­le­ga en­ten­di­da den­de un­ha sau­da­ble contemporaneidade. O que non sig­ni­fi­ca en ab­so­lu­to que se lle per­da o máis mí­ni­mo res­pec­to. Os gai­tei­ros e o or­feón des­ta agru­pa­ción son un fe­no­me­nal exem­plo de ata on­de po­de che­gar o po­der de se­du­ción das no­sas raí­ces mu­si­cais. Trei­xa­du­ra ve­ñen de edi­tar nes­tes días In­da can­to, que ho­xe es­trean en di­rec­to. Se­gun­do eles mes­mos din, su­pón «un­ha no­va apos­ta do gru­po por rein­ven­tar­se e se­guir a an­dar ca­mi­ños mu­si­cais a ca­rón da tra­di­ción».

VI­GO. TEA­TRO AFUN­DA­CIÓN. DES­DE 8,80 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.