«Ata que saín non no­tei que se va­lo­ra­ba o que eu fa­cía»

GON­ZA­LO COTELO REA­LI­ZA­DOR EN KU­WAIT

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA -

Co­mo el de mu­chos ga­lle­gos, el pri­mer des­tino de Gon­za­lo Cotelo (A Co­ru­ña, 1980) fue Lon­dres. Em­pe­zó es­tu­dian­do fí­si­ca, pe­ro la rea­li­za­ción le atra­pó. Se fue a Reino Uni­do pa­ra mo­ver su cu­rrícu­lo, pe­ro an­tes de lle­gar a lo su­yo fue ca­ma­re­ro du­ran­te dos años. «Lon­dres fai­te es­pe­lir, pe­ro se tra­ba­llas du­ro, van­cho re­com­pen­sar. Iso pa­sou­me pou­cas ve­ces en Ga­li­cia». Po­co a po­co se fue ale­jan­do de la ba­rra. Em­pe­za­ron a lle­gar pro­yec­tos de ví­deo de pu­bli­ci­dad, te­le­vi­sión e in­clu­so di­ri­gió su pro­pio pro­yec­to, el cor­to

Mam­ma, con gran acep­ta­ción en fes­ti­va­les, du­ran­te unas va­ca­cio­nes en Ita­lia. Ku­wait lle­gó «po­la aven­tu­ra, o can­sa­zo de Lon­dres e a me­llo­ra eco­nó­mi­ca. A ofer­ta foi moi boa». En el Gol­fo tra­ba­ja en una agen­cia de pu­bli­ci­dad co­mo rea­li­za­dor. «O tra­ba­llo é al­go máis re­la­xa­do que en Eu­ro­pa. Ta­mén máis des­or­ga­ni­za­do. O tra­to cos clien­tes é máis len­to, a cul­tu­ra ára­be é de re­ga­teo e iso es­tén­de­se a to­dos os ám­bi­tos. Pe­ro é co­mo fa­cer pu­bli­ci­da­de en ou­tros lu­ga­res. O di­ñei­ro non é pro­ble­ma, só hai que ter coida­do cos te­mas cul­tu­rais». Ese fue el ma­yor im­pac­to, tam­bién el cli­ma ex­tre­mo, pe­ro «hai que de­ca­tar­se de que aquí hai moi­to eu­ro­peo e nor­te­ame­ri­cano».

Pa­ra Gon­za­lo, re­gre­sar es aho­ra mis­mo si­nó­ni­mo de va­ca­cio­nes. «Ta­mén que­ro fa­cer un pro­xec­to pro­pio, de maior du­ra­ción. Po­lo de­mais non te­ño un in­tere­se es­pe­cial en vol­tar. Ago­ra via­xo e fa­go pro­xec­tos en to­do o mun­do. Non creo que es­co­lle­se de no­vo Ku­wait, pe­ro Qa­tar ou Bah­rein se­me­llan des­ti­nos máis ani­ma­dos. Te­ría pre­sen­te un­ha ofer­ta ga­le­ga, pe­ro du­bi­do que me ofre­ce­sen es­tas con­di­cións ou a li­ber­da­de crea­ti­va que se me ofre­ceu en ou­tros paí­ses». Y es que, co­mo crea­dor, no sin­tió Ga­li­cia co­mo su ca­sa. «A es­ce­na au­dio­vi­sual ga­le­ga é moi en­do­gá­mi­ca. Ata que saín non no­tei que se va­lo­ra­ba o que fa­cía».

Es­te co­ru­ñés su­frió el cho­que cul­tu­ral del Gol­fo, pe­ro la ofer­ta que re­ci­bió era muy bue­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.