Va­cu­nas pa­ra to­dos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Salud - - Portada - TEX­TO: M. PÉREZ

La pre­ven­ción es fun­da­men­tal: Sa­ni­da­de aca­ba de lan­zar su ca­len­da­rio pa­ra adul­tos

A PAR­TIR DOS 18 ANOS TA­MÉN HAI QUE VACINARSE. Xa se­xas un adul­to san ou per­ten­zas a un gru­po de ris­co. Sa­ni­da­de es­ti­ma que, coa súa no­va cam­pa­ña, ha­be­rá un­ha di­mi­nu­ción de ca­sos de en­fer­mi­da­de pneu­mo­có­ci­ca, que po­de­ría che­gar ata os 2.600 me­nos nun pra­zo de 5 anos.

OCon­se­llo da Xun­ta vén de apro­bar o ca­len­da­rio que re­co­lle as re­co­men­da­cións xe­rais de va­ci­na­ción pa­ra a po­boa­ción adul­ta sa a par­tir dos 18 anos. Es­ta ac­tua­ción en­már­ca­se na con­cre­ción dun com­pro­mi­so do Go­berno ga­le­go no ei­do da pro­mo­ción e pro­tec­ción da saú­de da ci­da­da­nía ga­le­ga. A Con­se­lle­ría de Sa­ni­da­de ini­cia­rá ago­ra a di­fu­sión do ca­len­da­rio en­tre os pro­fe­sio­nais sa­ni­ta­rios e a po­boa­ción, así co­mo a súa pu­bli­ca­ción na web. Co­mo prin­ci­pal no­vi­da­de, o ca­len­da­rio do adul­to in­tro­du­ce un­ha no­va va­ci­na sis­te­má­ti­ca. Des­de o pa­sa­do 3 de xu­llo es­tá en mar­cha a va­ci­na­ción coa an­tip­neu­mo­có­ci­ca con­xu­ga­da tre­ce­va­len­te. Re­co­mén­da­se a to­da ci­da­da­nía ga­le­ga na­da a par­tir do 1 de xa­nei­ro de 1952, se­gun­do vaian cum­prin­do 65 anos cun­ha do­se úni­ca. Galicia é a cuar­ta co­mu­ni­da­de au­tó­no­ma en ini­ciar a va­ci­na­ción an­tip­neu­mo­có­ci­ca en adul­tos, des­pois de Ma­drid, Cas­te­la e León, A Rio­xa, e a ci­da­de au­tó­no­ma de Me­li­lla. A Con­se­lle­ría de Sa­ni­da­de es­ti­ma que se pro­du­ci­rá un­ha di­mi­nu­ción de ca­sos de en­fer­mi­da­de pneu­mo­có­ci­ca, que po­de­ría che­gar ata 2.600 ca­sos me­nos nun pra­zo de cin­co anos, e ta­mén un­ha di­mi­nu­ción de ata 1.400 in­gre­sos ne­se mes­mo pe­río­do. Es­ta va­ci­na­ción asú­me­se cos or­za­men­tos pre­vis­tos pa­ra va­ci­nas gra­zas aos afo­rros de­ri­va­dos do acor­do marco rea­li­za­do co Mi­nis­te­rio de Sa­ni­da­de.

MÁIS COBERTURAS

O ob­xec­ti­vo de crear es­te ca­len­da­rio é au­men­tar as coberturas de va­ci­na­ción na po­boa­ción adul­ta ga­le­ga e con­tri­buír a un maior co­ñe­ce­men­to das in­di­ca­cións e be­ne­fi­cios das va­ci­nas pa­ra to­da a ci­da­da­nía. A Xun­ta de Galicia con­si­de­ra que a va­ci­na­ción ten un efec­to di­rec­to nun­ha maior saú­de da po­boa­ción, be­nes­tar e pro­du­ti­vi­da­de so­cial e su­pón un im­por­tan­te afo­rro de re­cur­sos asis­ten­ciais. A va­ci­na­ción de­be in­cor­po­rar­se á ac­ti­vi­da­de dia­ria das con­sul­tas de adul­tos de xei­to que se poi­da man­ter un en­ve­lle­ce­men­to sau­da­ble, pois non é un­ha ac­ti­vi­da­de pre­ven­ti­va ex­clu­si­va da in­fan­cia. Ac­tual­men­te en Galicia xa se vi­ña apli­can­do va­ci­na­ción a adul­tos en si­tua­cións de­ter­mi­na­das (co­mo cam­pa­ña da gri­pe ou va­ci­na­ción pa­ra em­ba­ra­za­das). O ca­len­da­rio agru­pa­rá e sis­te­ma­ti­za­rá as in­di­ca­cións de va­ci­na a par­tir dos 18 anos, in­cluín­do á po­boa­ción adul­ta sa. Re­co­men­da­cións in­cluí­das. O ca­len­da­rio ga­le­go de va­ci­na­ción do adul­to ser­vi­rá co­mo guía e apoio pa­ra que tan­to os pro­fe­sio­nais co­mo a po­boa­ción iden­ti­fi­quen máis fa­cil­men­te as va­ci­nas in­di­ca­das se­gun­do ida­de e gru­po de ris­co, fa­ci­li­tan­do o seu cum­pri­men­to. Es­tas in­di­ca­cións va­lo­ran o ris­co in­di­vi­dual de ca­da per­soa, así co­mo o es­ta­do de va­ci­na­ción pre­vio, moi­tos adul­tos non fo­ron va­ci­na­dos ou des­co­ñe­cen to­tal­men­te o seu es­ta­do po­lo que o ca­len­da­rio re­co­lle con­si­de­ra­cións in­di­vi­duais co­mo a da­ta de ini­cio dos ca­len­da­rios e a in­tro­du­ción das no­vas va­ci­nas ao lon­go do tem­po, a epi­de­miolo­xía das en­fer­mi- da­des, ou a rea­li­za­ción de cam­pa­ñas ex­tra­or­di­na­rias de va­ci­na­ción no pa­sa­do, en­tre ou­tras. In­for­ma­ción dos dis­po­si­ti­vos mó­bi­les A Con­se­lle­ría de Sa­ni­da­de ini­cia­rá ta­mén pro­xi­ma­men­te as pro­bas pi­lo­to dun­ha app so­bre va­ci­nas pa­ra dis­po­si­ti­vos mó­bi­les. O ob­xec­ti­vo é fa­ci­li­tar in­for­ma­ción so­bras as va­ci­nas e per­mi­ti­rá con­sul­tar o his­to­rial de va­ci­na­ción de ca­da per­soa. Se­rá a pri­mei­ra apli­ca­ción en pro­por­cio­nar in­for­ma­ción que ten a ad­mi­nis­tra­ción sa­ni­ta­ria do his­to­rial va­ci­nal per­soal. O his­to­rial per­mi­ti­rá ade­mais re­cor­dar can­do de­ben po­ñer­se as se­guin­tes do­ses se­gun­do o ca­len­da­rio vi­xen­te ou re­co­men­da­cións mé­di­cas, o que fa­ci­li­ta­rá o se­gui­men­to e o au­men­to das coberturas.

A va­ci­na­ción ten un efec­to di­rec­to nun­ha maior saú­de e be­nes­tar das per­soas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.