As ba­rra­cas se­gui­rán os días 13 e 14 e con pre­zos es­pe­ciais

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Programa -

Os ca­ti­vos e as fa­mi­lias te­ñen re­ser­va­do un ano máis un es­pa­zo pa­ra go­zar dun San Froi­lán es­pe­cial. A car­pa vol­ve­rá a es­tar si­tua­da no pa­tio do edi­fi­cio ad­mi­nis­tra­ti­vo do Con­ce­llo e es­te ano con­ta­rá co­mo in­gre­dien­tes va­rios obra­doi­ros, mú­si­ca en di­rec­to, mo­ni­cre­ques e tea­tro, xo­gos tra­di­cio­nais e mes­mo un es­pec­tácu­lo apro­pia­do pa­ra os be­bés. Des­ta­can as ac­tua­cións de Xoán Cu­riel e de Pa­co No­guei­ras, co seu dis­co li­bro Ra­dio Bu­le Bu­le.

VEN­RES 5

11.00 e 13.00 h Obra­doi­ro de ela­bo­ra­ción de quei­xo, mu­xi­do de va­ca xi­gan­te e piano de quei­xo. 13.00 h Es­pec­tácu­lo có­mi­co Cul­tu­rac­ti­va: «Saaa­bor!». 17.00 e 19.00 h Obra­doi­ro de hip-hop, zum­ba, rit­mos la­ti­nos e ba­llet/dan­za clá­si­ca coa es­co­la de dan­za Star Dan­ce. 19.00 h Ex­hi­bi­ción de di­fe­ren­tes es­ti­los e gru­pos de com­pe­ti­ción da es­co­la de dan­za Star Dan­ce.

SÁ­BA­DO 6

11.00 e 13.00 h Xo­go Odai­ko Krea Xo­gos po­pu­la­res e tra­di­cio­nais e obra­doi­ro de per­cu­sión con ins­tru­men­tos de re­fu­ga­llo. 13.00 h Mu­si­cre­ques: «Con­ta- con­tos mu­si­cais».

17.00 e 19.00 h O día do te­rror. Obra­doi­ro de pin­ta­ca­ras de te­má­ti­ca de te­rror e fes­ta de dis­fra­ces. Mons­ter party. 19.00 h Mú­si­ca. Xoán Cu­riel: «A Ca­sa do Te­rror».

DO­MIN­GO 7

11.00 a 13.00 h Xo­tra­mu: Demostración de xo­gos tra­di­cio­nais + Obra­doi­ro tea­tral de Lu­ce­cús Tea­tro: Xo­ga­mos a ser inuit. 13.00 e 13.30 h Lu­ce­cús Tea­tro: «Frío. So­mos inuit?».

17.00 a 19.00 h Xo­tra­mu: Demostración

LUNS 8

Xoán Cu­riel pre­sen­ta «A ca­sa do te­rror» de xo­gos tra­di­cio­nais + FdS Pro­du­cións / Mil­co­res: Obra­doi­ro de ra­dios con ma­te­riais de re­fu­ga­llo.

19.00 h Mú­si­ca. Pa­co No­guei­ras: «Ra­dio Bu­le Bu­le».

17.00 a 19.00 h Ga­ra­ba­to de xo­gos. Obra­doi­ros de mó­bi­les de ven­to e cai­xi­ñas re­ci­cla­das. 19.00 h Li­la tea­tro: «Se­gun­do ca­vi­lo­so».

MAR­TES 9

Ta­ller de bai­le

do Club de­por­ti­vo Rit­mo Lu­go Dan­ce

Es­pec­tácu­lo de bai­le de Rit­mo Lu­go Dan­ce

MÉR­CO­RES 10

17.00 a 19.00 h Mir­cro­mi­na tí­te­res. Obra­doi­ro de cons­tru­ción dun «bo­cón».

19.00 h Mir­cro­mi­na tí­te­res: «A fa­mi­lia uni­da».

XO­VES 11

17.00 a 19.00 h Obra­doi­ro de ini­cia­ción Djs. 19.00 h Fes­ta fi­nal cos Djs par­ti­ci­pan­tes. Co­mo su­ce­de­ra o pa­sa­do ano, aín­da que a pro­gra­ma­ción de San Froi­lán re­ma­ta o ven­res 12, as ba­rra­cas po­de­rán es­tar aber­tas os días 13 e 14, on­de os ba­rra­quis­tas anun­cian que te­rán pre­zos es­pe­ciais. Es­te fin de se­ma­na ex­tra su­po­rá uns in­gre­sos pa­ra os em­pre­sa­rios pe­ro ta­mén un un­ha úl­ti­ma opor­tu­ni­da­de pa­ra que as fa­mi­lias po­dan go­zar das atrac­cións e a uns pre­zos máis ase­qui­bles.

VEN­RES 12

11.00 a 13.00 h FdS Pro­du­cións / Mil­co­res. Obra­doi­ro de mo­ni­cre­ques e bo­ne­cos de pol­bo. 13.00 h Bao­bab tea­tro: «Baila Ro­que, baila».

17.00 a 19.00 h Aso­cia­ción so­cio-edu­ca­ti­va An­to­nio Gan­doy: «Xo­gan­do coas mans, es­ti­mu­lan­do os sen­ti­dos». Pa­ra ne­nas/ os me­no­res de 6 anos. 19.00 h Bao­bab tea­tro: «Pu­ño pu­ñe­te». De 1 a 7 anos. 45 mi­nu­tos. (Es­pec­tácu­lo adap­ta­do pa­ra be­bés, on­de se xo­ga coa luz e a mú­si­ca).

FO­TO MISER

Pa­co No­guei­ras con Ra­dio Bu­le Bu­le

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.