As fes­tas re­gre­san ao me­die­vo

Es­pec­tácu­los, mer­ca­do, obra­doi­ros en vi­vo, mú­si­ca e des­fi­le con­for­man o pro­gra­ma do día 12

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Programa - S.V.

A Aso­cia­ción de An­ti­gos Alum­nos da Es­co­la de Ar­tes Apli­ca­das pro­mo­ve a dé­ci­mo no­ve­na edi­ción do mer­ca­do me­die­val, que co­mo ven sen­do ha­bi­tual se ce­le­bra o día 12 no adro da Ca­te­dral. O pro­gra­ma é o se­guin­te:

INAU­GU­RA­CIÓN. 11.00 ho­ras..

Na Pra­za de Pío XII. Un­ha Aguia de Ha­rris voa­rá so­bre o mer­ca­do me­die­val traen­do nas súas ga­rras o per­ga­mi­ño co pre­gón que abri­ra a fei­ra. Ta­mén abren os obra­doi­ros ar­te­sa­nais, que es­ta­rán a pleno ren­de­men­to to­da a xor­na­da no adro da Ca­te­dral. O Gru­po Vi­ta Bre­vis po­ñe­rá a ani­ma­ción mu­si­cal du­ran­te o día no mer­ca­do.

MI­SA EN LA­TÍN. 11.30 ho­ras.

Con or­na­men­ta­ción de épo­ca, can­ta­da po­lo Or­feón Lu­cen­se, di­ri­xi­do por Mar­cos Fer­nán­dez Mos­que­ra no al­tar do Bo Xe­sús da Ca­te­dral.

DES­FI­LE E CE­TRE­RÍA. 12.00 ho­ras.

Per­co­rri­do his­tó­ri­co po­lo cen­tro da ci­da­de. Des­fi­le do cor­te­xo con ves­ti­men­ta me­die­val pre­ce­di­do por ca­ba­lei­ros tem­pla­rios, ce­trei­ros, os mú­si­cos do Gru­po Vi­ta Bre­vis, os pí­ca­ros e sor­pren­den­tes exer­ci­cios de Ali­cia Kas­ka­bel, a su­xe­ren­te dan­za de Vir­gi­nia Mo­ra e a in­crI­ble des­tre­za de Cia.Per­so­na-Je so­bre a súa enor­me bo­la. Ha­be­rá ce­tre­ría: As Aguias de Val­por­que­ro voa­rán ma­ñá e tar­de so­bre o mer­ca­do. O Ce­go de Ma­ta­má e Ala­da­ri­ña de Can­deán, Luis Ca­run­cho e Chus Igle­sias, trae­rán can­tos e con­tos de ce­go a pra­za de Pío XII. Pe­pe Pe­na­ba­de, de Vol­ta e Dá­lle Tea­tro, coa súa en­xe­ño­sa e re­tran­quei­ra crea­ción de Pe­ca­ta Mi­nu­ta fa­ra­nos rir e «me­di­tar».

RECREACIÓNS. 13.00 ho­ras.

Cris­pín d’ Olot, o gran mes­tre de tro­ba­do­res, re­crea­rá, en cla­ve de xo­grar, pa­sa­xes e vi­ven­zas do me­die­vo. Vir­gi­nia Mo­ra, na súa es­pec­ta­cu­lar Dan­za do Sa­ble. O Pe­re­grino Apre­sa­do, per­so­na­xe que re­la­ta a súas an­dan­zas bus­can­do quen o po­da li­be­rar da ca­dea.

CON­CER­TO. 18.00 ho­ras.

Mú­si­ca an­ti­ga (s. XV, XVI e XVII) po­lo Trío Ars An­ti­qua: Die­go Fer­nán­dez Vi­le­la (frau­ta tra­ve­sei­ra), Ma­ría Nei­ra Nei­ra (frau­ta tra­ve­sei­ra) e Xosé Fer­nán­dez Arias (fa­got), na ca­te­dral, ca­pe­la de San Froi­lán. Ali Kas­ka­bel ofre­ce­rá un­ha fer­mo­sa ani­ma­ción de ma­la­ba­res no mer­ca­do. O Bu­fón Ur­cú­leo, de Cía.Per­so­na-Je, fa­rá no mer­ca­do re­la­tos de mo­fa.

CE­TRE­RÍA. 19.00 ho­ras.

Ex­hi­bi­ción en voo li­bre de voi­tres, aguias e fal­cóns na Pra­za de Pío XII e ram­pla da Mu­ra­lla.

RECREACIÓNS. 20.00 ho­ras.

Ali­cia a Xo­gra­re­sa co seu es­pec­tácu­lo de ani­ma­ción. Cris­pín d’ Olot re­la­tan­do acae­ce­res dou­tros tem­pos, dos sécu­los idos.

FIN DE FES­TA. 20.30 ho­ras.

E che­ga­do o mo­men­to da des­pe­di­da, e se­rá fa­cen­do que as vo­sas mer­cés de so­laz go­cen sen que cou­sa al­gun­ha lles fal­tar: di­ver­ti­men­to ao aga­ri­mo do em­bru­xo dun­ha quei­ma­da po­pu­lar, co gru­po mu­si­cal Vi­ta Bre­vis, os xo­gos de lu­me de Ali Kas­ka­bel, A dan­za dos xo­gra­res, o ben tro­bar de Cris­pín d’ Olot, o ben fa­cer de Pe­pe Pe­na­ba­de de Vol­ta e Dá­lle Tea­tro, o ar­tís­ti­co bai­le de Vir­gi­nia Mo­ra, a in­ter­pre­ta­ción úni­ca de Cía.Per­so­na­je-Je no bu­fón, e a exe­cu­ción exem­plar dos ma­la­ba­res de Ali Kas­ka­bel. Pe­che do mer­ca­do ás 22.00 ho­ras.

FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Nu­me­ro­sos lu­cen­ses vís­ten­se de me­die­val du­ran­te a fes­ta, on­de ac­túan per­so­na­xes co­mo o do ac­tor Pe­pe Pe­na­ba­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.