«Os ver­sos de Ro­sa­lía so­bre a mu­ller se­guen vi­xen­tes»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - A protagonista lucense - SU­SO VA­RE­LA

Pa­lo­ma Lu­gil­de (Noia, 1974) se­rá a en­car­ga­da es­te ano de rea­li­zar a ofren­da a Ro­sa­lía de Cas­tro, o Do­min­go das Mozas ás 12.00 ho­ras dian­te do bus­to no par­que que le­va o seu no­me. Lu­gil­de — ac­triz, res­pon­sa­ble de Pa­li­mo­co Tea­tro, do obra­doi­ro tea­tral Es­pa­zo 10 e ac­ti­vis­ta e di­na­mi­za­do­ra da cul­tu­ra en Lu­go— anun­cia que vai em­pre­gar os ver­sos e os tex­tos de Ro­sa lía pa­ra re­fle­xio­nar so­bre a si­tua­ción da mu­lle­re ta­mén da cul­tu­ra .« As pa­la­bras de Ro­sa lía so­bre amu­ller se­guen a ter ac­tua­li­da­de», si­na­la Lu­gil­de. «Sem­pre hou­bo un­ha di­fe­ren­za en­tre a mu­ller de fae­na e a ves­ti­da de ga­la, e as que le­van­ta­ron o país fo­ron as que es­ti­ve­ron pe­ga­das á te­rra, pe­ro te­ñen de­rei­to a ter o de ga­la e ra­char as eti­que­tas».

Lu­gil­de es­pe­ra po­der ofre-co­mu­ni­ca­ción cer un par de sor­pre­sas du­ran­te a ofren­da, re­la­cio­na­das tan­to coa súa pro­fe­sión e pai­xón tea­tral, co­mo de reivin­di­ca­ción do tra­bal lo que fa nos co­lec­ti­vos lu­cen­ses en fa­vor da cul­tu­ra da ci­da­de.

Lu­gil­de, mu­ller in­te­gra­do­ra, que­re fa­cer un cha­ma­men­to á ne­ce­si­da­de de que ha­xa me­llor en­tre as aso­cia­cións cul­tu­rais de Lu­go. «Fal­ta diá­lo­go e ne­ce­si­ta­mos pun­tos de en­con­tro dos di­fe­ren­tes co­lec­ti­vos pa­ra cons­truír a cul­tu­ra da no­sa ci­da­de, e mes­mo esa in­co­mu­ni­ca­ción in­flúe na vio­len­cia de xé­ne­ro, xa que es­tá in­crus­tra­da na so­cie­da­de», ex­pli­ca a ac­triz de di­rec­to­ra de Pa­li­mo- co. Por es­te mo­ti­vo, a ofren­da a Ro­sa­lía do do­min­go «ade­mais de ser un­ha hon­ra e un­ha res­pon­sa­bi­li­da­de, creo que é un­ha opor­tu­ni­da­de pa­ra co­men­tar de­ter­mi­na­dos as­pec­tos que te­ñen que ver coa mu­lle­re a cul­tu­ra en Lu­go».

Na ofren­da, Lu­gil­de es­pe­ra con­tar coa pre­sen­za de re­pre­sen­tan­tes de va­rias aso­cia­cións pa­ra con­se­guir máis for­za e unión. O ac­to te­rá un­ha par­te mu­si­cal que pro­mo­ve o Con­ce­llo, a car­go do gru­po Xíl­ga­ros de Lu­go e do cuar­te­to de mu­lle­res de ar­pa Lu­la­vai. Soe ser un ac­to cheo de sim­bo­lis­mo e cun ca­rác­ter reivin­di­ca­ti­vo a prol da mu­lle­re da cul­tu­ra, ade­ma is de ser­vir pa­ra dar­lle pro­ta­go­nis­mo ámú si ca,á poe­sía ea oba ile­gal ego tra­di­cio­nal. Oac­to­péc ha se­co a in­ter­pre­ta­ción do Himno de G ali­cia. Pa­lo­ma Lu­gil­de, aín­da que na­da en Noia, é xa un­ha lu­gue­sa máis. Lem­bra a pri­mei­ra im­pre­sión que se le­vou can­do che­gou a Lu­go coa súa fa­mi­lia e viu o San Froi­lán: «Foi im­pre­sio­nan­te, al­go que me en­can­tou e ma­ra­bi­llou, por­que é un­ha fes­ta di­fe­ren­te xa que é do po­bo e que vi­ve o po­bo na rúa». Lu­gil­de qué­da­se co olor a fes­ta que se trans­mi­te es­tes días na rúa e coa sen­sa­ción de fe­li­ci­da­de, «aín­da que non po­de­mos es­que­cer que hai ou­tras reali­da­des, e aí es­tán os man­te­iros». A ac­triz re­co­ñe­ce que xa lle ten tan­to ca­ri­ño ao San Froi­lán, «a pe­sa­res de que sem­pre me co­lle tra­ba­llan­do», que hai tres anos, can­do ti­vo que fal­tar ao es­tar in­gre­sa­da no hos­pi­tal, «non pa­ra­ba de bo­tar de me­nos a fes­ta e así foi que ao ano se­guin­te go­ceino co­ma nun­ca an­tes o fi­xe­ra», ex­pli­ca rin­do es­ta noie­sa na­mo­ra­da da súa te­rra de aco­lli­da: «Es­tas fes­tas mar­can un­ha vi­da».

«As fes­tas de San Froi­lán mar­can un­ha vi­da»

FO­TO CAR­LOS CAS­TRO

Lu­gil­de, en pri­mei­ro ter­mo, nun dos seus obra­doi­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.