«É un gran día pa­ra a xente»

O re­xe­dor des­ta­ca a re­le­van­cia dun­ha ce­le­bra­ción que se re­mon­ta ao sécu­lo XV

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Feira De Santos De Monterroso - X. R. PENOUCOS

Oal­cal­de de Mon­te­rro­so, Mi­guel Ri­co, ten moi cla­ro o que su­pón a Fei­ra de San­tos pa­ra os seus ve­ci­ños e por iso a ni­vel mu­ni­ci­pal tra­ta de po­ten­ciar un­ha fes­ta que xa é des­de 2011 de In­tere­se Tu­rís­ti­co Ga­le­go.

— ¿Qué su­pón a Fei­ra de San­tos?

—Su­pón que o no­so po­bo es­tea na bo­ca de to­dos ao que te­mos que su­mar os ele­va­dos in­gre­sos eco­nó­mi­cos que fan es­ta xor­na­da os ne­go­cios da vi­la e os cen­tos de postos que se po­ñen nas rúas.

— ¿Qué se po­de ato­par nes­ta fes­ta?

—Te­mos que ter en con­ta que ho­xe van a es­tar aber­tos ao pú­bli­co máis de no­ve­cen­tos pos­pa­san­do tos nos que se po­de­rá ato­par de to­do, em­pe­zan­do por cas­ta­ñas e no­ces que son os pro­du­tos de tem­po­ra­da san­to e si­nal da fes­ta, po­la ar­te­sa­nía que ca­da vez ten un­ha maior pe­ga­da e por iso con­ta cun es­pa­zo pro­pio.

— ¿Qué nos po­de di­cir da his- to­ria da fei­ra?

El al­cal­de de Mon­te­rro­so, Mi­guel Ri­co, in­vi­ta a que los vi­si­tan­tes dis­fru­ten de su lo­ca­li­dad en la Fei­ra de San­tos —Os pri­mei­ros da­tos que te­mos da­tan do ano 1450 e po­lo tan­to non é pre­ci­so con­tar a re­le­van- cia his­tó­ri­ca que ten. Tam­pou­co po­de­mos es­que­cer­nos que ao prin­ci­pio dos sécu­los XIX e XX era a ci­ta máis im­por­tan­te en gan­do ca­ba­lar, do que ho­xe aín­da ten pre­sen­za, aín­da que ga­ñou moi­to es­pa­zo a ma­qui­na­ria agrí­co­la. Es­te día é cha­ma­do o Fei­rón ou a Fei­ra das Fei­ras por al­go.

— ¿Qué ten a fei­ra pa­ra atraer vi­si­tan­tes?

—O prin­ci­pal é o que xa men­cio­nei que se po­de ato­par cal­que­ra cou­sa, pe­ro to­dos os vi­si­tan­tes aos que in­vi­ta­mos a vir a fes­ta ta­mén lles re­cor­da­mos que non se van a ato­par con nin­gún pro­ble­ma de­bi­do a ma­si­va afluen­cia de xente. Es­ta tran­qui­li­da­de lo­grá­mo­la gra­zas ao tra­ba­llo da xente do GES, aos de Obras e ta­mén a cor­pos co­ma a Guar­dia Ci­vil.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.