«A Ma­ra­bun­ta», a ar­te co­mo fe­rra­men­ta de sen­si­bi­li­za­ción

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - En Escena -

Di­fe­ren­tes crea­do­ras do pa­no­ra­ma ga­le­go rea­li­za­rán un­ha se­rie de per­for­man­ces pen­sa­das pa­ra o es­pa­zo do Tea­tro Co­lón. «Mo­ve­men­to, cor­po, in­ter­ac­ción co pú­bli­co e dis­cur­so pa­ra com­ba­ter den­de a cul­tu­ra o fe­mi­ni­ci­dio», ase­gu­ran. «Ar­te con­tra a vio­len­cia ma­chis­ta e co­mo fe­rra­men­ta de sen­si­bi­li­za­ción e denuncia social». A par­tir das 18 ho­ras Cla­ra Ga­yo (na foto) e Be­ni Bar­cie­la pre­sen­ta­rán «Con­sul­ting fe­mi­nis­ta, Ate­nea Gar­cía fa­rá o pro­pio con «Anó­ni­ma»; Ar­te­mi­sa Se­me­do con

«Ben­[email protected] á Te­rra»; Án­xe­la Blan­co e Mó­ni­ca de Nut, con «Se­xo ou as fi­llas do mar» e Blan­co&Ro­ja con «Pa­ses­ca­la­bra». Ta­mén par­ti­ci­pa­rán Ma­ría Ro­ja, Al­ba Blan­co, Iria Aze­ve­do, Ana­bell Ga­go, Mai In­sua e Mar­ta Pé­rez. A en­tra­da é de bal­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.