A BOTA DE OU­RO “JORGE TA­TO” FOI PA­RA NOEL DÍAZ

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Especial Gala Premios Ao Fútbol Base Lucense -

avó de Jorge Ta­to. O dian­te­iro ma­ri­ñao foi in­ter­vi­do qui­rúr­gi­ca­men­te a ma­ñá do luns 18, o mes­mo día que se ce­le­brou a en­tre­ga dos pre­mios Lí­der.

A Bota de Ou­ro do fút­bol ba­se lu­cen­se 2018 re­co­lleu­na no seu no­me o ca­pi­tán do equi­po, Xoel Ei­jo, que ade­mais en­trou no me­llor equi­po da tem­pa­da ca­de­te Di­vi­sión de Hon­ra e Li­ga Ga­le­ga.

di­rec­ti­vos e com­pa­ñei­ros de club vi­si­ta­ron a Noel no Po­lu­sa, e en­tre­gá­ron­lle o tro­feo que lle acre­di­ta co­mo o me­llor go­lea­dor da tem­pa­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.