Me­di­das sub­ven­cio­na­bles

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

➨ In­ves­ti­men­tos no sec­tor da pro­du­ción agraria pri­ma­ria. In­ves­ti­men­tos en ex­plo­ta­cións agra­rias que se re­fi­ran á me­llo­ra da efi­cien­cia ener­xé­ti­ca das mes­mas e/ou ao em­pre­go de fon­tes de ener­xía re­no­va­bles e pe­que­nos pro­xec­tos que su­po­ñan o ini­cio dun­ha ac­ti­vi­da­de agrí­co­la, gan­dei­ra ou agro-fo­res­tal que cons­ti­túa un­ha ac­ti­vi­da­de com­ple­men­ta­ria á ac­ti­vi­da­de prin­ci­pal non agraria do pro­mo­tor do pro­xec­to. (pro­xec­tos produtivos).

➨ In­ves­ti­men­tos en trans­for­ma­ción e comercialización de pro­du­tos agra­rios. In­ves­ti­men­tos en ac­ti­vos fi­xos ma­te­riais pa­ra a crea­ción, am­plia­ción e mo­der­ni­za­ción de em­pre­sas des­ti­na­das á trans­for­ma­ción e/ou comercialización de pro­du­tos agra­rios, con­si­de­ran­do co­mo ta­les os pro­du­tos enu­me­ra­dos no anexo I do Tra­ta­do cons­ti­tu­ti­vo da Co­mu­ni­da­de Eu­ro­pea e ex­cep­tuan­do os pro­du­tos da pes­ca.(pro­xec­tos produtivos).

➨ In­ves­ti­men­tos en trans­for­ma­ción e comercialización de pro­du­tos fo­res­tais. In­ves­ti­men­tos re­la­cio­na­dos coa trans­for­ma­ción, uti­li­za­ción e/ou comercialización da ma­dei­ra co­mo ma­te­ria pri­ma que se­xan an­te­rio­res á pri­mei­ra trans­for­ma­ción in­dus­trial. (pro­xec­tos produtivos).

➨ In­ves­ti­men­tos que su­po­ñan di­ver­si­fi­ca­ción das ex­plo­ta­cións agra­rias ca­ra ac­ti­vi­da­des non agra­rias. In­ves­ti­men­tos que im­pli­quen o ini­cio ou me­llo­ra dun­ha ac­ti­vi­da­de pro­du­ti­va com­ple­men­ta­ria da pro­pia ac­ti­vi­da­de agraria e que se desen­vol­va na ex­plo­ta­ción agraria: (pro­xec­tos produtivos).

a. Ela­bo­ra­ción e ven­da de pro­du­tos ar­te­sa­nais.

b. Agro­tu­ris­mo.

c. Ser­vi­zos edu­ca­ti­vos, cul­tu­rais, re­crea­ti­vos, am­bien­tais aso­cia­dos á va­lo­ri­za­ción de pa­tri­mo­nio na­tu­ral e/ou cul­tu­ral ou a eco­sis­te­mas agra­rios e/ou fo­res­tais.

d. Pres­ta­ción de ser­vi­zos á po­boa­ción.

➨ In­ves­ti­men­tos que su­po­ñan a crea­ción, mo­der­ni­za­ción ou am­plia­ción de to­do ti­po de em­pre­sas que desen­vol­van ac­ti­vi­da­des non

agra­rias. In­ves­ti­men­tos que su­po­ñan a crea­ción, am­plia­ción e mo­der­ni­za­ción de pe­que­nas em­pre­sas en sec­to­res da eco­no­mía dis­tin­tos ao da pro­du­ción agraria pri­ma­ria. (pro­xec­tos produtivos).

➨ In­ves­ti­men­tos en pro­xec­tos non produtivos. Pro­xec­tos que in­tere­sen e be­ne­fi­cien dal­gún xei­to ao con­xun­to da po­boa­ción ou da so­cie­da­de e que non su­po­ñan o ini­cio ou de­sen­vol­ve­men­to dun­ha ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca:

a. In­ves­ti­men­tos re­fe­ri­dos á crea­ción, me­llo­ra ou am­plia­ción de to­do ti­po de ser­vi­zos pa­ra a po­boa­ción ru­ral, así co­mo as ac­ti­vi­da­des re­crea­ti­vas e cul­tu­rais e as súas co­rres­pon­den­tes in­fraes­tru­tu­ras (pro­xec­tos non produtivos).

b. In­ves­ti­men­tos en man­te­men­to, re­cu­pe­ra­ción e reha­bi­li­ta­ción do pa­tri­mo­nio na­tu­ral e cul­tu­ral das po­boa­cións, das pai­sa­xes ru­rais e das zo­nas de al­to va­lor na­tu­ral. (pro­xec­tos non produtivos).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.