L18-1920-01-046.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

MO­DER­NI­ZA­CIÓN DA EM­PRE­SA PAN Y PA­NA­DE­RÍA DE MON­DO­ÑE­DO, S.L

Es­te pro­xec­to par­te dun ma­tri­mo­nio, dous au­tó­no­mos, que le­van no­ve anos exer­cen­do es­ta ac­ti­vi­da­de por con­ta pro­pia. Pa­ra le­var a ca­bo es­ta no­va ini­cia­ti­va em­pre­sa­rial, crean en 2014 a em­pre­sa Pan y Pa­na­de­ría de Mon­do­ñe­do, SL. A crea­ción, ven mo­ti­va­da, po­la ne­ce­si­da­de de re­du­cir os cus­tos, au­men­tar a pro­du­ción e com­pe­ti­ti­vi­da­de da em­pre­sa, di­ver­si­fi­car as pro­du­cións e/ou mer­ca­dos, im­plan­tar no­vos pro­du­tos e pro­ce­sos de pro­du­ción (re­cu­pe­rar pro­du­tos tí­pi­cos da gas­tro­no­mía ga­le­ga: tos­ta­das, to­rri­xas, bo­los pre­ña­dos e dis­tin­tos ti­pos de em­pa­na­das e bo­le­ría), así co­mo a me­llo­ra da comercialización, ac­tual­men­te Pa­na­de­ría Ru­bal.

O Pan de Mon­do­ñe­do ela­bó­ra­se de for­ma to­tal­men­te ar­te­sa­nal co­mo fai cen anos, en forno de le­ña con so­lei­ra re­frac­ta­ria, den­de en­tón só se me­ca­ni­zou o ama­sa­do, uti­li­zan­do ma­te­rias pri­mas de pro­ce­den­cia co­mar­cal nun 30%, tri­gos que pro­ce­den das co­mar­cas do Va­la­dou­ro, Lou­ren­zá e Mon­do­ñe­do.

A dis­tri­bu­ción do pan che­ga ac­tual­men­te aos Con­ce­llos de: Mon­do­ñe­do, Lou­ren­zá, Al­foz, O Va­la­dou­ro, Foz, A Pas­to­ri­za, Rio­tor­to, Mei­ra, de Bu­re­la a Ri­ba­deo e in­clu­so ás tres prin­ci­pais ci­da­des do Prin­ci­pa­do de As­tu­rias (Ovie­do, Gi­jón e Avi­lés).

Lu­gar de ubi­ca­ción: Pro­mo­tor do pro­xec­to:

29.435,42€

Mon­do­ñe­do

Pan y Pa­na­de­ría de Mon­do­ñe­do, S.L 162.552,86 € 50% 81.276,43€ (Axu­da con­ce­di­da par­cial­men­te ao non ha­ber fon­dos su­fi­cien­tes pa­ra fi­nan­cia­la in­te­gra­men­te)

Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da: Im­por­te da axu­da con­ce­di­da:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.