E en­tra­ron co­mo sub­ven­cio­na­bles

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

CIE­RRE DE RE­CIN­TOS PA­RA A PRO­MO­CIÓN DE AC­TI­VI­DA­DES REHABILITADORAS, DE ES­TI­MU­LA­CIÓN E DE FO­MEN­TO DA AU­TO­NO­MÍA AO AI­RE LI­BRE

Pe­che dos re­cin­tos do centro de día e do centro ocu­pa­cio­nal de Aspanane pa­ra a pro­mo­ción de ac­ti­vi­da­des rehabilitadoras, de es­ti­mu­la­ción e de fo­men­to da au­to­no­mía ao ai­re li­bre (Es­ti­mu­la­ción sen­so­rial e mo­triz e hor­ta te­ra­péu­ti­ca, re­la­xa­ción/ocio, ades­tra­men­to de­por­ti­vo, ta­lle­res pre­la­bo­rais..).

O ti­po de ac­ce­so pa­ra os/as usua­rios/ as que cum­pran os re­qui­si­tos le­gais pa­ra ac­ce­der o ser­vi­zo de centro ocu­pa­cio­nal e de centro de día. Vi­si­tas li­bres pa­ra o pú­bli­co en xe­ral e sem­pre con­cer­ta­das e guia­das po­lo per­soal de Aspanane. Ob­xec­ti­vos: - Me­llo­rar e/ou com­ple­men­tar os ser­vi­zos e pro­gra­mas ac­tuais coa am­plia­ción dun re­cur­so es­pa­cial

- Crear un es­pa­zo reha­bi­li­ta­dor, de es­ti­mu­la­ción e re­la­xa­ción ao ai­re li­bre - Fo­men­tar un­ha ac­ti­vi­da­de fí­si­ca máis atrac­ti­va e es­ti­mu­lan­te - Pro­mo­ver a au­to­no­mía per­soal dos/ as usua­rios/as da en­ti­da­de - Au­men­tar a con­fian­za en si mes­mos - Me­llo­rar a re­la­ción es­pa­cial

- In­fluír na me­llo­ra dos es­ta­dos de áni­mo

- Di­mi­nuír a an­sie­da­de e me­dos nun am­bien­te ex­te­rior pro­te­xi­do - Ad­qui­rir a res­pon­sa­bi­li­da­de de coida­do no no­so pro­pio en­torno

- Am­pliar re­cur­sos de ocio e tem­po li­bre

- Con­tar cun es­pa­zo ex­te­rior no que desen­vol­ver ac­ti­vi­da­des e xor­na­das con­cre­tas

Os des­ti­na­ta­rios do pro­xec­to son: - Per­soas con ne­ce­si­da­des de apoio lí­mi­te e in­ter­mi­ten­te, usua­rios/as do centro ocu­pa­cio­nal. Na ac­tua­li­da­de 35 per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual que asis­ten dia­ria­men­te á centro ocu­pa­cio­nal

- Per­soas con ne­ce­si­da­des de apoio ex­ten­so e xe­ne­ra­li­za­do, usua­rios/as do centro de día. Na ac­tua­li­da­de 17 per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual que asis­ten dia­ria­men­te ó centro de día.

Lu­gar de ubi­ca­ción:

(Vi­vei­ro)

Pro­mo­tor do pro­xec­to: Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da:

ASPANANE 50.833,31€ 80,22% 40.778,48€ (Axu­da con­ce­di­da par­cial­men­te ao non ha­ber fon­dos su­fi­cien­tes pa­ra fi­nan­cia­la in­te­gra­men­te)

Im­por­te da axu­da con­ce­di­da:

31.876,44€

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.