Do 4-9 de xu­llo

VI RALLY TU­RÍS­TI­CO TERRAS DO INCIO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

O Rally Tu­rís­ti­co Terras do Incio re­uni­rá a 25 co­ches clá­si­cos de Es­pa­ña, Por­tu­gal e Bél­xi­ca que den­de o 4 ao 9 de xu­llo per­co­rre­rán a provincia pa­ra co­ñe­cer os seus re­cur­sos tu­rís­ti­cos, cul­tu­rais e gas­tro­nó­mi­cos. O per­co­rri­do co­me­za­rá en As­tor­ga e pa­sa­rá por O Bar­co de Val­deo­rras, Lu­go, O Incio, Ri­ba­deo, Ta­ra­mun­di, Ovie­do e fi­na­li­za­rá en Las Cal­das.

Ade­mais do pro­pio per­co­rri­do, in­clúen­se ac­ti­vi­da­des com­ple­men­ta­rias de ti­po cul­tu­ral co­mo po­den ser vi­si­tas a lu­ga­res em­ble­má­ti­cos co­mo o cas­co his­tó­ri­co de Lu­go, o em­bal­se de Vi­lla­sou­to, o Cas­tro de Vi­la­don­ga, o Ae­ró­dro­mo de Ro­zas, a Praia das Ca­te­drais ou a Fes­ta In­dia­na de Ri­ba­deo. Ha­be­rá ta­mén co­mi­das e ac­tua­cións mu­si­cais nas que os con­du­to­res de co­ches de mar­cas ta­les co­mo Fe­rra­ri, Ma­se­ra­ti, Al­fa Romeo, As­ton Mar­tin, Ja­guar, Pors­che e Mer­ce­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.