Ho­xe e ma­ñá. Pa­drón

CAMPIONATO ES­PA­ÑA SELECCIÓNS INFANTÍS E CA­DE­TE

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

Mar­ta Quin­tás e Pa­blo López, da Es­co­la Lu­gue­sa de Xadrez, se­rán dous dos seis in­te­gran­tes da se­lec­ción in­fan­til ga­le­ga nes­te tor­neo que se dispu­ta ao lon­go da fin de se­ma­na no Ho­tel Sca­la de Pa­drón. Pau­la Quin­tás, ta­mén da ELX, se­rá par­te da se­lec­ción ca­de­te nes­ta com­pe­ti­ción en­tre se­lec­ción au­to­nó­mi­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.