Des­de o xo­ves ata ma­ñá. San­tia­go de Com­pos­te­la

JAMBOREE DE MINIBASKET

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

Os equi­pos minibasket mas­cu­lino e fe­mi­nino de Es­tu­dian­tes Lu­go re­pre­sen­tan ao ba­lon­ces­to pro­vin­cial nes­te tor­neo or­ga­ni­za­do po­la Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Ba­lon­ces­to e o Con­ce­llo de San­tia­go no pa­vi­llón do Res­to­llal, na ca­pi­tal ga­le­ga.

A com­pe­ti­ción re­uni­rá máis de 345 xo­ga­do­res e xo­ga­do­ras de 22 equi­pos - 10 mas­cu­li­nos e 12 fe­mi­ni­nos- de Ga­li­cia, Me­li­lla, Cas­te­la León e Na­va­rra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.