Ho­xe. A Co­ru­ña

CAMPIONATO GA­LE­GO AB­SO­LU­TO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

Máis de trin­ta atle­tas lu­cen­ses par­ti­ci­pan nas dis­tin­tas pro­bas des­te campionato ab­so­lu­to que se ce­le­bra­rá ao lon­go da xor­na­da na Co­ru­ña. Al­gúns de­les, co­mo Mi­guel Pé­rez (100 mv), Pa­blo Mo­dia (Lon­xi­tu­de) de Lu­cus ou Mar­cos Cin­trón (5000 mar­cha) de Lu­go RC par­ten coas me­llo­res mar­cas nas súas res­pec­ti­vas mo­da­li­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.