Ho­xe e ma­ñá. Cas­te­llón

CAMPIONATO ES­PA­ÑA SUB 16

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

Aleix Díaz ( 300 ml) e An­tón Mar­tí­nez (3000 ml) e Ai­tor Fer­nán­dez (Pér­te­ga), Ma­teo Díaz ( 5000 mar­cha), e Ca­tu­xa Carreira (He­xatlón) de Atlé­ti­ca Lu­cen­se; Ál­va­ro López (600 ml), Car­men Gon­zá­lez (600 ml), Lu­cía Sán­chez (100 mv e Al­tu­ra) Iker Gon­zá­lez (1000 ml) de Fran­cis­ca­nos Lu­go; Car­la Mou­re­lle (tri­ple sal­to) de Lu­cus Cai­xa Ru­ral; Pau­la Pi­ñón (Dis­co e Xa­ve­li­na) e Ne­rea La­ge ( 3000 mar­cha) de Atletismo Friol par­ti­ci­pan nes­te cam­poi­na­to que se ce­le­bra du­ran­te a fin de se­ma­na en Cas­te­llón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.