Tre­ce vo­ces coas que Ga­li­cia co­lle fol­gos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - DE LIBROS | VERSOS EN LA BOCA -

Son 13. Son Sa­muel So­llei­ro, Xa­bier Xil Xar­dón, An­drea Nu­nes Brións, Oriana Mén­dez, La­ra Do­pa­zo Rui­bal, Fran­cis­co Cor­te­go­so, Ali­cia Fer­nán­dez, Ber­ta Dá­vi­la, Gon­za­lo Her­mo, Ce­lia Pa­rra, Je­sús Cas­tro Ya­ñez, Is­mael Ra­mos e An­tón Blan­co. E es­tán xun­tos na «An­to­lo­xía da poe­sía ga­le­ga pró­xi­ma» a car­go de Ma­ría Xe­sús No­guei­ra cun tra­zo co­mún: to­dos na­ti­vos di­xi­tais. POE­TAS..

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.