A ori­xe da ar­te

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

As mos­tras prehis­tó­ri­cas máis ela­bo­ra­das de pensamento sim­bó­li­co fo­ron rea­li­za­das po­lo Ho­mo sa­piens hai en­tre 35.000 e 10.000 anos.

Son as pin­tu­ras ru­pes­tres que fo­ron lo­ca­li­za­das no nor­te de Es­pa­ña (Al­ta­mi­ra) e no sur de Fran­cia (Las­caux). Es­tas ato­pá­ron­se no in­te­rior de pro­fun­das ca­vi­da­des on­de os hu­ma­nos de­be­ron tra­ba­llar ilu­mi­na­dos por fa­chos ou lám­pa­das de acei­te. Re­pre­sen­tan ani­mais, fi­gu­ras e ta­mén moi­tos sig­nos abs­trac­tos so­bre cu­xo sig­ni­fi­ca­do aín­da non exis­te acor­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.