Os no­sos es­pa­zos na­tu­rais pro­te­xi­dos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Se al­gun­has das vo­sas ex­cur­sións te­ñen como des­tino es­pa­zos na­tu­rais pró­xi­mos, nes­ta app gra­tuí­ta acha­re­des abun­dan­te in­for­ma­ción so­bre eles. Crea­da po­lo Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra, Ali­men­ta­ción y Me­dio Am­bien­te, in­clúe da­tos de in­tere­se acer­ca de todos os es­pa­zos per­ten­cen­tes á Red Na­tu­ra 2000, es­pa­zos na­tu­rais pro­te­xi­dos, par­ques na­tu­rais, Hu­mi­dais Ram­sar... A Xun­ta de Ga­li­cia dis­pón dun­ha apli­ca­ción si­mi­lar cha­ma­da Par­ques Na­tu­rais de Ga­li­cia. Ta­mén exis­te un­ha con in­for­ma­ción acer­ca do Par­que Na­cio­nal das Illas Atlán­ti­cas de Ga­li­cia: Illas Atlán­ti­cas.

As Cíes per­ten­cen ao par­que na­cio­nal das Illas Atlán­ti­cas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.