> PA­RA SA­BER MÁIS

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LENGUA -

Ví­deo e trans­cri­ción do diá­lo­go de «Un­ha noi­te na ópe­ra»: http://bit. ly/1Rz­wS­fu

Le en La Voz por que un xuíz obri­ga a Ban­kia a de­vol­ver as pre­fe­ren­tes a un em­pre­ga­do que non com­pren­día o que es­ta­ba a com­prar: http://bit. ly/1bF­xMBo

Se que­res co­ñe­cer máis de­ta­lles do ca­so Evans, po­des bus­ca­lo na Wi­ki­pe­dia en in­glés. Tes un re­su­mo en http://his­to­riay­bio­gra­fias. com/ca­so_e­vans/. E en http://bit.ly/1nbefs6, a re­la­ción en­tre o na­ce­men­to da lin­güís­ti­ca fo­ren­se e o ca­so.

Pa­ra am­pliar in­for­ma­ción so­bre o li­ti­xio de McDo­nald’s con­tra Qua­lity Inns, po­des ver a no­ti­cia en «The New York Ti­mes» (http://ny­ti.ms/1nb8dr1).

Le na he­me­ro­te­ca de La Voz as des­cul­pas de Ana Rosa (http://bit.ly/20gjD­lI) e a con­fe­sión de Ce­la (http://bit.ly/1nzFaI0).

Se que­res am­pliar in­for­ma­ción so­bre as ta­re­fas da lin­güís­ti­ca fo­ren­se, po­des ler a pre­sen­ta­ción do más­ter que ofre­ce a Uni­ver­si­da­de de Xi­ro­na (http://bit. ly/1nCDpd3). ■¡Coida­do! ¡É fá­cil des­cu­brir­che! Non caias na ten­ta­ción de bai­xar­che un tra­ba­llo de In­ter­net e pre­sen­ta­lo co­ma se fo­se teu. O pro­gra­ma Copy­catch, de CFL Soft­wa­re, pro­por­cio­na fe­rra­men­tas pa­ra des­cu­brir o pla­xio. Le o que din na súa web (http://www.cflsoft­wa­re.com/): «Copy­catch Gold é uti­li­za­do por pro­fe­so­res uni­ver­si­ta­rios des­de hai 15 ano pa­ra ana­li­zar os pla­xios e as co­pias dos tra­ba­llos de es­tu­dan­tes», din na pre­sen­ta­ción do pro­du­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.