« No Par­la­men­to Xo­ve os alum­nos apren­den de­mo­cra­cia »

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS -

Ce­ci­lia Váz­quez é a di­rec­to­ra xe­ral de Xu­ven­tu­de, or­ga­nis­mo de on­de saíu a idea de or­ga­ni­zar o Par­la­men­to Xo­ve.

—¿Que apren­den aí os alum­nos?

—O de­ba­te de ideas a tra­vés da pa­la­bra, a con­fron­ta­ción de opi­nións e o diá­lo­go. En de­fi­ni­ti­va, apren­den de­mo­cra­cia. —Dí­ga­me tres cou­sas que de­be­rían co­piar os depu­tados.

—A fres­cu­ra e au­da­cia das ar­gu­men­ta­cións, o

ex­qui­si­to res­pec­to po­las ideas alleas e a pai­xón en ca­da un dos de­ba­tes. —¿Nos cen­tros non hai de­ma­sia­das cla­ses e pou­cos de­ba­tes?

—Sen dú­bi­da, os de­ba­tes axu­dan a asu­mir com­pe­ten­cias esen­ciais pa­ra o fu­tu­ro la­bo­ral dos mo­zos e mo­zas, como o tra­ba­llo en gru­po, a res­pon­sa­bi­li­da­de, a co­mu­ni­ca­ción, o sen­ti­do da ini­cia­ti­va e a au­to­con­fian­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.