De­bu­xos e re­su­mos de al­tu­ra en­tre os maio­res

Fa­cer un de­bu­xo a par­tir dun­ha no­ti­cia e un re­su­mo do seu con­ti­do son os re­tos do se­gun­do ni­vel da ca­te­go­ría in­fan­til

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEJOR PERIODISTA INFANTIL 2016 -

No se­gun­do ni­vel da ca­te­go­ría in­fan­til, Ale­jan­dra Ol­vei­ra re­co­lleu a his­to­ria dun mo­zo que can­do neno foi adic­to aos vi­deo­xo­gos e hoxe axu­da a quen es­tán en­gan­cha­dos á pan­ta­lla a fu­xir dun­ha si­tua­ción que a el le­vá­rao a fal­tar a cla­se e a men­tir. Un­ha lec­ción vi­tal que re­flec­tiu nun­ha vi­ñe­ta dig­na dos me­llo­res de­bu­xan­tes de La Voz que sor­pren­deu o xu­ra­do po­la súa ca­pa­ci­da­de de sín­te­se.

400 CER­VAN­TES

Literatura e as­tro­no­mía mes­tú­ran­se na no­ti­cia que aca­dou o se­gun­do pre­mio, de­di­ca­do á es­tre­la que le­va o no­me do mei­ran­de es­cri­tor de to­dos tem­pos, Mi­guel de Cer­van­tes. Un bo­ni­to aga­sa­llo no cuar­to cen­te­na­rio do crea­dor de don Qui­xo­te, San­cho e Ro­ci­nan­te, tres dos pla­ne­tas da es­tre­la.

E o ter­cei­ro pre­mio foi pa­ra o tra­ba­llo­de­nun­cia do buy­lling, un te­ma de des­gra­cia­da ac­tua­li­da­de. O de­bu­xo de Álex re­co­lleu en ca­tro acer­ta­das li­ñas a peor das reali­da­des da es­co­la.

O xu­ra­do que­dou abraia­do coa ca­li­da­de dos de­mais tra­ba­llos. As re­fle­xións so­bre a reali­da­de que re­flic­ten os de­bu­xos dos alum­nos de pri­ma­ria trans­lo­cen un­ha ma­du­rez dig­na de elo­xio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.