El par­que de Vi­vei­ro pier­de to­do el pi­nar por el mal es­ta­do de los ár­bo­les

El Con­ce­llo ha de­ci­di­do ta­lar­lo en­te­ro pa­ra evi­tar la pe­li­gro­si­dad de los que que­da­ban ais­la­dos

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - LU­CÍA REY

Aun­que ini­cial­men­te se iba a rea­li­zar una ta­la se­lec­ti­va, cor­tan­do so­lo los pi­nos que es­ta­ban se­cos y en mal es­ta­do, fi­nal­men­te el Con­ce­llo de Vi­vei­ro ha op­ta­do por ta­lar to­do el pi­nar del par­que Per­nas Peón de­bi­do al «la­men­ta­ble es­ta­do» de los ár­bo­les. La de­ci­sión, que sor­pren­de a la ma­yo­ría de los vi­vei­ren­ses que tran­si­tan es­tos días por la zo­na, fue ex­pli­ca­da ayer por el con­ce­llei­ro de Me­dio Am­bien­te, Obras y Ser­vi­cios, Je­sús Fer­nán­dez Cal. «Pen­sa­ba­mos dei­xar uns pou­cos, pe­ro can­do em­pe­za­mos a cor­tar vi­mos que ha­bía moi­tos máis pi­nos se­cos dos que se pen­sa­ba ao prin­ci­pio. Ao cor­ta­los a ima­xe que que­da­ba non era boa es­te­ti­ca­men­te, pe­ro o máis im­por­tan­te é que ao que­dar al­gúns pi­nos illa­dos po­lo me­dio ha­bía máis po­si­bi­li­da­des de que cae­sen, au­men­ta­ba a pe­ri­go­si­da­de», co­men­tó el edil.

«É un par­que moi an­ti­go, con ár­bo­res moi an­ti­gas, e foi un­ha de­ci­sión moi me­di­ta­da e na que pre­gun­ta­mos ás per­soas que en­ten­den. Co­mo res­pon­sa­ble po­lí­ti­co, o pri­mei­ro ob­xec­ti­vo é sa­car o pe­ri­go do par­que», in­di­có, an­tes de se­ña­lar que en los úl­ti­mos años, y es­pe­cial­men­te con los úl­ti­mos tem­po­ra­les de vien­to, han caí­do de­ce­nas de ra­mas de eu­ca­lip­tos y pi­nos. «As se­cas caen con moi­ta fa­ci­li­da­de é é un pe­ri­go do que é moi cons­cien­te o per­soal de Xar­di­ne­ría do Con­ce­llo que as re­ti­ra», pre­ci­só.

Fer­nán­dez Cal en­tien­de que mu­chos vi­vei­ren­ses sien­tan una es­pe­cie de «mo­rri­ña ou tris­tu­ra ao ver que un­ha par­que que sem­pre vi­ron dun­ha ma­nei­ra vai pa­sar ser ou­tra cou­sa». En esa lí­nea re­cal­có que el Con­ce­llo tie­ne in­ten­ción de re­po­blar el par­que con ár­bo­les de po­ca al­tu­ra. «Nuns anos que­re­mos crear un par­que máis hu­mano no que se poi­da es­tar tran­qui­lo, sen pe­ri­gos», avan­zó.

Eu­ca­lip­tos y po­da en al­tu­ra

Cuan­do se aca­be de ta­lar el pi­nar y re­ti­rar la ma­de­ra, los ope­ra­rios pa­sa­rán a la zo­na de eu­ca­lip­tos, don­de cor­ta­rán los que es­tán se­cos. El con­ce­llei­ro avan­za que «por te­mas de lo­xís­ti­ca», pa­ra ac­ce­der a al­gu­nos, ha­brá que cor­tar otros. A con­ti­nua­ción se lle­va­rá a ca­bo una po­da en al­tu­ra pa­ra eli­mi­nar ra­mas pe­li­gro­sas.

«Pre­fie­ro que haya gen­te a la que no le gus­te que se ta­le a que ma­ña­na mue­ra una per­so­na en el par­que por­que le cae una ra­ma o un ár­bol»

Je­sús Fer­nán­dez Cal Con­ce­llei­ro de Me­dio Am­bien­te

PE­PA LO­SA­DA

La ima­gen del par­que Per­nas Peón ha su­fri­do un cam­bio ra­di­cal con la ta­la de to­do el pi­nar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.