«Que cor­ten o que te­ñan que cor­tar, pe­ro que plan­ten ou­tras ár­bo­res»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - L.R.

La des­apa­ri­ción del pi­nar del par­que Per­nas Peón, si­tua­do jun­to al cám­ping y un la­te­ral del IES Ma­ría Sar­mien­to, es­tá pro­vo­can­do opi­nio­nes en­con­tra­das. La ma­yo­ría de las per­so­nas con­sul­ta­das por La Voz ven co­mo bue­na la me­di­da si sir­ve pa­ra eli­mi­nar ries­gos y si­tua­cio­nes de pe­li­gro, pe­ro de­man­dan una re­po­bla­ción pa­ra que el es­pa­cio na­tu­ral no pier­da su esen­cia. «Que cor­ten o que te­ñan que cor­tar an­tes de que ha­xa un ac­ci­den­te, pe­ro que lo­go plan­ten ou­tras ár­bo­res», in­di­có Ai­da Ro­drí­guez, de 80 años. «É un­ha pe­na que que­de o par­que ao ga­re­te por­que os pi­nos cor­tá­ro­nos de a fei­ro», re­fle­xio­nó Elia Prie­to, de 84, que en su ju­ven­tud acu­dió nu­me­ro­sas ve­ces al par­que. «Vi­ñan as de Vi­vei­ro xo­gar, e a xen­te que vi­ña á praia vi­ña co­mer a el. Ha­bía moi­tas me­ren­das», re­cor­dó. «Ve­xo ben que cor­ta­sen os pi­nos por­que a me­ta­de de­les es­ta­ban ‘to­ca­dos del ala’. Se os cor­ta­ron to­dos, eles sa­be­rán por­que eu non son es­pe­cia­lis­ta. Pe­ro gus­ta­ria­me que re­po­boa­sen con ár­bo­res au­tóc­to­nas», ex­pu­so Jo­sé Pé­rez. «Is­to pa­re­cía un bos­que en lu­gar dun par­que. Es­ta­ban tan al­tos que non dei­xa­ban pa­sar o sol. Que po­xan ou­tros máis pe­que­nos», se­ña­ló otro ve­cino. «Te­mo que o par­que vai que­dar de­ser­to. Ago­ra din que van plan­tar ou­tros, pe­ro o mes­mo di­xe­ron can­do foi dos xar­díns, e can­do quei­ma o sol son un in­ferno, sen un­ha som­bra», di­jo Ma­ría Váz­quez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.