LAS FRA­SES

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA -

«Moi­ta sor­te a Jo­sé Car­los Pa­leo, ta­mén nes­ta no­va eta­pa á fron­te da Ma­ri­ña Fe­de­ra­ción» Ja­vier Jor­ge Cas­ti­ñei­ra, al­cal­de de Foz

«Pí­do­lle ós ve­ci­ños que apoien ó co­mer­cio lo­cal. So­mos glo­bais pe­ro des­de os no­sos po­bos» Sol Váz­quez, di­rec­to­ra xe­ral de Co­mer­cio

«A por ou­tros trin­ta anos, ACIA de Foz. Foz, A Ma­ri­ña, que cun­da a la­bor» Al­fre­do Llano, pre­si­den­te da Man­co­mu­ni­da­de de Mu­ni­ci­pios de A Ma­ri­ña

«Os co­mer­cian­tes to­dos xun­tos re­pre­sen­ta­mos o de­za­seis por cen­to do pro­du­to in­te­rior bru­to» Jo­sé Ma­ría Seijas, pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Co­mer­cio

«A ACIA de Foz se­gue man­ten­do esa iden­ti­da­de de can­do em­pe­zou» Jo­sé Car­los Pa­leo, pre­si­den­te da ACIA de Foz

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.