Al­cal­de: «Es­ta­mos a un ano das elec­cións e hai quen que­re sa­car pro­vei­to dis­to»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

«A se­ño­ra Re­go (BNG) e o se­ñor Six­to (FPF) es­ti­ve­ron na reunión da co­mi­sión na que a di­rec­ción de obra ex­pli­cou có­mo se ía exe­cu­tar to­da a re­for­ma. Alí eles non di­xe­ron na­da e ago­ra... pre­sen­tan un es­cri­to. A aque­la reunión, o PSOE non acu­diu. Creo que a opo­si­ción es­tá in­ten­tan­do apro­vei­tar as mo­les­tias inevi­ta­bles que cau­sa a obra pa­ra mo­bi­li­zar aos ve­ci­ños», ex­pli­có ayer el re­gi­dor, Ja­vier Jor­ge Cas­ti­ñei­ra, quien afir­mó que el pro­yec­to se es­tá cum­plien­do. «Es­tou to­dos os días na rúa, e al­gún deses que tan­to cri­ti­ca a obra vi­ve en Se­vi­lla (..) Na me­di­da do po­si­ble, es­ta­se per­mi­tin­do ac­ce­der ós ga­ra­xes, co­mo de­mos­tra­mos o ou­tro día cun­ha per­soa cun pro­ble­ma de mo­bi­li­da­de, pe­ro te­mos un aper­ci­bi­men­to de Ins­pec­ción de Tra­ba­llo e non po­de­mos ter trá­fi­co du­ran­te a obra. O que quei­ra po­li­ti­zar o asun­to. Tra­bá­lla­se con cri­te­rios téc­ni­cos non po­lí­ti­cos». «To­do é un pa­ri­pé. Non hai alar­ma so­cial. Es­ta­mos a un ano das elec­cións e hai quen que­re sa­car pro­vei­to da si­tua­ción», ex­pli­có el re­gi­dor, quien des­ta­có el buen rit­mo de las obras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.