Le­tras e mú­si­ca, ma­ri­da­xe per­fec­ta na Fon­te­no­va

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • A par­tir das 12.30 ho­ras • Pra­za da Fon­te­no­va •

Ta­mén a fi­gu­ra da ho­me­na­xea­da des­te 2018 no Díad as Le­tras Ga­le­gas se­rá pro­ta­go­nis­ta en Vi­vei­ro, ci­da­de ber­ce de gran­des es­cri­to­res ga­le­gos, á vez. Co­ma ou­tros anos, as li­bra­rías Por­ta da Vi­la (anun­cia­ba no seu lo­cal des­con­tos do 10% nes­ta xor­na­da) e Nei­ra Brochs sa­ca­rán os li­bros á ven­da, na rúa, se o tem­po o per­mi­te (se cho­ve­se, na Sa­la Multiusos). E Tem­pus Fu­git e a Co­ral Al­bo­ra­da com­ple­ta­rán o puzzle cun con­cer­to es­pe­cial.

PE­PA LO­SA­DA

Con­cer­to e li­bros, un clá­si­co na Fon­te­no­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.