Ca­ra­veis e mar­ca­pá­xi­nas, aga­sa­llos por mer­car li­bros

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • Li­bra­rías de Ri­ba­deo •

«A ac­ti­vi­da­de cul­tu­ral da A.C. Fran­cis­co Lan­za non se de­tén, non po­día ser dou­tro xei­to». A aso­cia­ción cul­tu­ral xa ofre­ceu, den­tro do seu pro­gra­ma das Le­tras Ga­le­gas, o úl­ti­mo con­cer­to de Lois Pérez na vi­la, o pa­sa­do sá­ba­do. E ho­xe o pro­pio co­lec­ti­vo con­ti­nua­rá cun­ha tra­di­ción lo­cal, a de re­par­tir ca­ra­veis ás li­bra­rías pa­ra que os en­tre­guen aos com­pra­do­res de li­bros en ga­le­go e mar­ca­pá­xi­nas cun le­ma de Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno e fo­to­gra­fía de To­ni Dea­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.