To­ca tri­ple ce­le­bra­ción no Mu­seo do Mar

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe e ma­ñá•

No ca­so dos mu­seos co­mo o Mu­seo do Mar da Re­de Mu­seís­ti­ca Pro­vin­cial to­ca tri­ple ce­le­bra­ción: ho­xe Día das Le­tras Ga­le­gas, ma­ñá Día In­ter­na­cio­nal dos Mu­seos e pa­sa­do Noi­te dos Mu­seos. Den­tro da pri­mei­ra con­me­mo­ra­ción des­en­ro­la­ra­se un­ha ac­ción sim­bó­li­ca que ten de pro­ta­go­nis­tas an­te o mu­seo cer­ven­se a Ma­nue­la Go­ñi e Mª Vic­to­ria Mo­reno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.