Ga­li­piz­za pre­mia as tres me­llo­res fra­ses en ga­le­go

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ata o do­min­go 20 • A tra­vés de re­des so­ciais: Fa­ce­book, Twit­ter ou Ins­ta­gram •

No­vo e en­xe­bre con­cur­so en Ga­li­piz­za. A ca­dea hos­ta­lei­ra apor­ta o seu gran ao Día das Le­tras Ga­le­gas con cer­ta­me, pre­mian­do as tres me­llo­res fra­ses que che­guen en ga­le­go, de­di­ca­das a Ga­li­piz­za, po­las re­des so­ciais. Os tres ga­ña­do­res re­ci­bi­rán pre­mios co­mo es­tan­cias na Ca­sa do Ba­tán e citas gas­tro­nó­mi­cas nos lo­cais do gru­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.