«Ma­ma­si­ña que me­do!» con A Ada­la en Cor­di­do

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • 19.00 ho­ras • Cen­tro So­cial de Cor­di­do (Foz) •

O gru­po A Ada­la ten a súa ver­sión en pe­que­ni­ño, pe­ro que é igual de gran­de can­do so­be ao es­ce­na­rio. Chá­ma­se A Ada­la In­fan­til e ho­xe es­ta­rá re­pre­sen­tan­do en Cor­di­do, en Foz, Ma­ma­si­ña que me­do!. A cita es­tá or­ga­ni­za­da po­la Co­mu­ni­da­de de Mon­tes en Man Co­mún da pa­rro­quia, e co­la­bo­ra o Con­ce­llo de Foz.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.