Ca­ra­paus pe­cha un día com­ple­to en San Ci­brao

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • A par­tir das 18.30 ho­ras • Pra­za dos Cam­pos •

A Re­bo­la­xe e Con­ce­llo de Cer­vo ofre­cen ho­xe un día máis que es­pe­cial con xo­gos tra­di­cio­nais, de­gus­ta­ción gas­tro­nó­mi­ca de pan­ce­ta, chou­ri­zos e sal­chi­chas, sor­teo de pro­du­tos tí­pi­cos, mú­si­ca cos gru­pos A Re­bo­la­xe de Cer­vo e Dam­ba­ra de Bu­re­la e fi­nal­men­te, ás 21.30 ho­ras, ac­tua­ción de Ca­ra­paus.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.