La pa­tro­nal ri­ba­den­se ex­pre­sa su preo­cu­pa­ción: «Po­de re­sul­tar ca­tas­tró­fi­co pa­ra o tu­ris­mo»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA -

Francisco Iriar­te, pre­si­den­te de la aso­cia­ción de co­mer­cian­tes de Ri­ba­deo, ex­pre­só ayer una opi­nión ge­ne­ra­li­za­da. Fren­te a me­su­ra que pro­cla­ma el Con­ce­llo, Iriar­te no pu­so pa­ños ca­lien­tes: «En Aci­sa es­ta­mos moi preo­cu­pa­dos, por su­pos­to, por­que es­ta­mos a un mes do ve­rán e din que se van pe­char es­pa­zos nas Ca­te­drais, e as me­di­das de­fi­ni­ti­vas non se van sa­ber has­ta ou­tu­bro. E ter iso pe­cha­do tan­to tem­po po­de ser ca­tas­tró­fi­co pa­ra o tu­ris­mo. Iso é o que lin nos me­dios, por­que ofi­cial­men­te nin­guén nos co­men­tou na­da. En Aci­sa te­mos me­do e in­sis­to, preo­cu­pa­ción má­xi­ma. Pe­ro pou­co máis po­de­mos di­cir, por­que non sa­be­mos máis».

«O tu­ris­mo e a ri­que­za que xe­ra en Ri­ba­deo ten que ser com­pa­ti­ble coa se­gu­ri­da­de das per­soas e coa con­ser­va­ción do me­dio am­bien­te natural. Ri­ba­deo non po­de per­mi­tir­se per­der a cam­pa­ña des­te ve­rán, por­que tras o du­ro in­verno iso le­va­ría ao pe­che de moi­tos ne­go­cios», ad­vir­tió.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.