Xim­na­sia rít­mi­ca e pro­xec­cións no Va­la­dou­ro

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • Ás 19.00 e 21.00 ho­ras • Pa­vi­llón Po­li­de­por­ti­vo Mu­ni­ci­pal •

O Con­ce­llo de O Va­la­dou­ro fu­sio­na a ho­me­na­xe a María Victoria Moreno con ac­tos da di­ver­si­da­de cul­tu­ral, ofre­cen­do nes­te ven­res pri­mei­ro un­ha ex­po­si­ción de xim­na­sia rít­mi­ca do Clu­be Porta Nor­te de Bu­re­la e, de se­gui­do, pro­xec­ción da lon­ga­me­tra­xe O Após­to­lo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.